Kommunestyret vedtok onsdag 27. april ny hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann i Bærum.

Planen skal dekke hovedtrekkene i utviklingen de neste 20 årene, men har særlig fokus på de første fire årene. Langsiktige og robuste løsninger preger vann- og avløpssektoren. De fleste tiltakene som omtales i hovedplanen har minimum et 50-100-årsperspektiv.

Her kan du lese hele hovedplanen.

Innenfor vannforsyningen vil kommunen særlig jobbe med

 • Leveringssikkerhet
 • Robusthet
 • Utskiftning av ledninger
 • Lekkasjesøk på kommunalt og privat ledningsnett
 • Tilfredsstillende drikkevannskvalitet
 • Fornøyde abonnenter
 • Energibruk ved vanndistribusjon

Innenfor avløpshåndtering vil kommunen særlig jobbe med

 • Tilstrekkelig kapasitet i avløpsnettet
 • Separering av fellesledninger for spillvann og overvann
 • Utskiftning av ledninger
 • Robusthet i avløpsnettet
 • Utslipp og overløp
 • Energiforbruk ved transport av avløpsvann
 • Fornøyde abonnenter

Økt fokus på klimatilpasning

Hovedplanen for perioden 2022-2025 har et utvidet fokus på overvann og klimatilpasning. Kommunen har over flere tiår jobbet med overvannshåndtering med et særlig fokus på å redusere mengden fremmedvann ført til VEAS.

Hovedmomentene i overvannsarbeidet er: 

 • Overvann som tema skal være en viktig del av kommuneplanens arealdel og følges opp i alle plansaker.
 • Overvann skal inkluderes som en naturlig del av miljøet i eksisterende bebyggelse og planlagte bebygde omgivelser.
 • Alle steder der det er mulig og nødvendig, skal det iverksettes tiltak for å dempe flomtoppene. Dette for å sikre trygg bortledning av overvannet.
 • Det skal iverksettes tiltak for å bedre overvannets kvalitet med fokus på rensetiltak.

Bærum kommune arbeider også med et innovasjonspartnerskap om fremtidsrettet overvannshåndtering (InnoVann). Målet er å utvikle nye løsninger eller verktøy knyttet til en helhetlig håndtering av overvann.

Tilskuddsordning avvikles

Bærum har en tilskuddsordning knyttet til utbedring av private stikkledninger. Hensikten har vært å bidra til rask utbedring av feil på private ledninger. Det har også vært en tilskuddsordning knyttet til prosjektering.

Det er nå gjort en ny vurdering av selvkostreglene, og ordningene vurderes å ligge utenfor selvkostområdet. Kommunestyret vedtok at tilskuddsordningene avvikles fra 31. desember 2022.