Høringsuttalelse til regulering av Ringeriksbanen gjennom Bærum vedtatt i formannskapet 12.6.2018:

1. Bærum kommune understreker viktigheten av å få på plass ny E16 og Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. E16 og Ringeriksbanen vil bidra til å knytte Ringeriksregionen ærmere Oslo og Bærum og dermed dempe presset på hovedstadsområ det.

2. Bærum kommune beklager sterkt at planforslaget ikke har valgt en trasee med dagsone på Avtjerna. Bærum kommune ber planmyndighetene revurdere beslutningen for å kunne sikre en fremtidig stasjon her. Området har et stort utbyggingspotensial og kan i et langsiktig perspektiv bli et viktig avlastningsområde for boligbygging i både Bærum og regionen. Ved en dagsone og fremtidig stasjon nær Avtjerna ville Ringeriksbanen representere et attraktivt transporttilbud og bygge opp under en klimaklok arealutvikling ved Avtjerna.

3. Bærum kommune ønsker å følge opp samferdselsministerens initiativ til å vurdere alternative miljøvennlige transportløsninger til/fra Avtjerna.

4. Bærum kommune vil påpeke at forholdet til masseforvaltning ikke er godt nok løst i planen. Planbestemmelsene må gis et tillegg som søker å hindre permanent deponering av gjenbrukbare byggeråstoffer. Planen må åpne for anleggelse av en ressursbank som kan betjene også andre større prosjekter parallelt med og også etter jernbanens anleggstid. Planforslaget innebærer at Bane Nor kan deponere all overskuddsmasse innenfor Avtjerna-området uten å ta hensyn til hverken tanken om gjenbruk og ressursbank, og heller ikke med perspektiv på at den delen av massene som ikke var egnet til gjenbruk, kunne plasseres slik at den la til rette for fremtidig byutvikling i området. Bærum kommune ønsker at forvaltning av overskuddsmasser koordineres og gjøres på en bærekraftig måte. Bærum kommune har tatt initiativ til opprettelse av en Ressursbank. Det er beklagelig at Bane NOR ikke ser samfunnsnytten av dette og vil innregulere arealer for et slikt prosjekt. Bærum kommune vil henstille om å begrense arealbruken på Avtjerna. Kommunen ønsker derfor at Avtjerna sør tas ut av planen, slik at kommunen selv kan regulere en ressursbank her og bruke samme avkjørsel fra E16 som Bane Nor nå innregulerer. I tillegg ber vi om at området på Avtjerna detaljreguleres før byggearbeider og masselagring igangsettes og at det knyttes bestemmelser til planen om at gjenbrukbare byggeråstoffer ikke tillates permanent lagret på Avtjerna.

5. Massehåndtering i området må utformes og gjennomføres i nært samarbeid med kommunen, grunneierne og på en slik måte at det kan forberede kommende byutvikling i området.

6. Bærum kommune vil bli vertskommune for flere store tunnelprosjekt de nærmeste årene; E18, E16, Fornebubanen, reservevanntunnel for Oslo , renseanlegg Kattås og Ringeriksbanen. Masseoverskuddet vil det bli stort. Bærum kommune ønsker at forvaltning av overskuddsmasser koordineres og gjøres på en bærekraftig måte. Bærum kommune har tatt initiativ til opprettelse av en Ressursbank. Hvis ikke områder for ressursbank kan sikres i planen, vil Bærum kommune selv ta initiativ til å få et område innenfor Avtjerna regulert til dette formål.

7. Flere av rigg- og massehåndteringsområdene i planforslaget ligger nær Bærums vassdrag, herunder vernet vassdrag. Bærum kommune vil uttrykke bekymring for konsekvenser av eventuelle uønskede utslipp til vann og grunn. Alle forhold knyttet til drens- og anleggsvann fra anleggsperioden, herunder også driftsvann fra tunnelanleggene, må utredes. Det må gjennomføres miljørisikoanalyser for de ulike utslipp til ulike resipienter. En samlet plan for dette skal fremlegges forurensningsmyndigheten og Bærum kommune. Det må iverksettes særskilte rensetiltak for avrenningsvann fra anleggsområdene.

8. Når det gjelder trafikksikring i anleggsfasen er det kommet bekymringsmeldinger til kommunen rundt dette fra en nabogruppe på Jong, foreldre som bekymrer seg for skole- og barnehagebarn i anleggsfasen. Foreliggende planforslag er på et svært overordnet nivå, og det skal etter hvert lages detaljerte planer for midlertidig trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Det er viktig at kommunen og naboer trekkes inn i arbeidet med å finne de beste løsningene.

9. For øvrig vises det til rådmannens konkrete forslag til endringer av plankart og bestemmelser som inngår i kommunens uttalelse.

10. Formannskapet ber om at arbeidstiden begrenses i helgene i sommerhalvåret og at det legges opp til maksimal støyskjerming av vifteanlegget som skal gå døgnkontinuerlig i mange år.