Kommunestyrets vedtak om Bærum kommunes høringsuttalelse til NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene.

Høringsuttalelsen lyder:

Utvalget har gått grundig og systematisk gjennom elementene i inntektssystemet. Bærum kommune mener at vurderingene og endringsforslagene som er lagt frem er helhetlig og ivaretar inntektssystemets mål om at alle kommuner skal settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester.

Videre mener Bærum kommune det er viktig at man klarer å ivareta hensynet til lokal forankring. Bærum kommune ønsker å understreke viktigheten av at målet med inntektssystemet ivaretas når endelig forslag til nytt inntektssystem blir lagt frem og vedtatt i Stortinget.

Bærum kommune har videre følgende innspill til de enkelte elementene:

  1. Skatteelementene
   a. Halvering av kommunenes andel av formuesskatten
        i. Bærum kommune støtter ikke forslaget om halvering
            av formuesskatten fordi dette svekker den lokale
            forankringen av skatteinntektene til kommunen.
   b. Fjerne utbyttebeskatningen fra kommunenes
       skattegrunnlag
       i. Bærum kommune støtter ikke forslaget om å fjerne
           utbyttebeskatningen fordi dette svekker den lokale
           forankringen av skatteinntektene til kommunen.
   c. Selskapsskatt som kommunal skatt
       i. Bærum kommune er uenig i at selskapsskatten fortsatt
          skal holdes utenfor skattegrunnlaget til kommunene,
          og mener at det bør vurderes å ha en kommunal
          selskapsskatt som styrker sammenhengen mellom lokal
          verdiskaping og kommunenes inntekter, og som
          tilgodeser kommuner som har lagt til rette for
          næringsvirksomhet.
   d. Videreføring av inntektsutjevning på 60 prosent
        i. Hvis foreslåtte endringer i formuesskatten og
            utbyttebeskatningen gjennomføres mener Bærum
            kommune at det bør vurderes å redusere
            inntektsutjevningen, da dette kan balansere hensynet
            til lokal forankring av skatteinntekter.
          ii. Hvis foreslåtte endringer i formuesskatten og
            utbyttebeskatningen ikke gjennomføres støtter
            Bærum kommune å holde inntektsutjevningen
            uendret.
   e. Faste satser for skatt på inntekt og formue
       i. Bærum kommune støtter utvalgets vurdering om å ha
          faste satser for skatt på inntekt og formue. Innføring av
          moderat utjevningsordning for inntekter fra vannkraft,
          havbruksfond og eiendomsskatt på kraft- og
          petroleumsanlegg
      i. Bærum kommune støtter utvalgets forslag
   g. Øvrig eiendomsskatt holdes utenfor inntektssystemet
       i. Bærum kommune støtter utvalgets forslag
  2. Utgiftsutjevning
   a. Bærum kommune mener det er riktig at kommuner fortsatt skal få full utjevning av ufrivillige kostnader mellom kommunene, men ikke for frivillige kostnader
   b. Bærum kommune mener at delkostnadsnøkler fortsatt skal legges til grunn for beregning av utgiftsutjevning, og at det er viktig at disse oppdateres jevnlig
   c. Bærum kommune støtter utvalgets foreslåtte endringer i kriterier og vekting i delkostandsnøklene
  3. Vurderinger av regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd
   a. Bærum kommune støtter utvalgets vurdering om at omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør begrenses samt utvalgets konkrete forslag til justeringer og avviklinger
   av de ulike regionalpolitiske tilskuddene
   b. Bærum kommune støtter utvalgets forslag om å begrense skjønnstilskudd i størst mulig grad, og at mest mulig av midlene heller bør fordeles gjennom ordinærekriterier til  alle kommuner
  4. Grunnskoletilskuddet
   a. Bærum kommune støtter utvalgets forslag om å avvikle grunnskoletilskuddet. Tilskudd gjennom inntektssystemet bør gis uavhengig av hvordan kommunene organiserer  tjenestetilbudet. Midlene bør heller fordeles etter ordinære kriterier.
  5. Toppfinanseringsordningen
   a. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er et øremerket tilskudd, og dermed ikke en del av inntektssystemet. Ordningen omfatter imidlertid tjenester
   som også finansieres gjennom inntektssystemet. Bærum kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag om at utformingen av toppfinansieringsordningen bør endres.
  6. Beregning av folketall
   Bærum kommune ber om at departementet vurderer mulighet for justering av tidspunkt for beregning av folketall.

Kommunene må sikres forutsigelighet og overgangsordninger ved omlegging av inntekts- og utgiftssystemet for kommunene.