Formannskapet 15. januar vedtok en uttalelse til endring av reguleringsforslag i Bærum kommune.

Det statlige reguleringsplanforslaget for hele Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss ble lagt ut på høring fra 19. april–24. juni 2018 av Bane Nor. Til høringen kom det i de fire berørte kommunene 233 merknader med mange forslag til forbedringer.

Disse merknadene har resultert i flere forslag til endringer av reguleringsplanen innenfor Bærum kommune. Formannskapet 15. januar vedtok en uttalelse til disse endringene:

1. Bærum kommune viser til at de foreslåtte endringer i reguleringsforslag for Ringeriksbanen langt på veg er en forbedring av planforslaget som var gjenstand for høring medio 2018.

2. Bærum kommune ber om at de 11 forhold i rådmannens redegjøring legges til grunn for videre bearbeiding av planforslaget før statlige vedtak av planen. Se mer informasjon nederst i saken.

3. Bærum kommune vil spesielt fremheve viktigheten av så langt som overhode mulig å skåne nærliggende bolig- og skolemiljøer på Jong /Bjørnegård mot støy- og støvplager og de trafikksikkerhetsulemper som anleggsdriften vil medføre. Anleggsdriften må legges opp slik at ulempene reduseres mest mulig. Det forutsettes at kommune og nærmiljø trekkes aktiv med i utforming av avbøtende tiltak.

4. Bærum kommune støtter de endringer som er foreslått for å muliggjøre etablering av en ressursbank på Avtjerna. Massehåndteringen på Avtjerna må legges opp slik at den kan muliggjøre en fremtidige byutvikling. 

 I tillegg ønsker Bærum kommune at ut- og inntransport av tunnelene skal skje så nær massedeponi ressursbank som mulig både fra sør og nord. Dagsone Rustan / tverrslag Rustan eller tverrslag nord for Rustan vurderes på nytt.

Rådmannens 11 konkrete forslag til endringer som bør gjøres:

Nordby tverrslag

1. Vegetasjonsbeltet langs Isielva må reguleres til bevaring i 10 meters bredde uten riggområde oppå. Vannforskriften må ivaretas gjennom egne miljøtiltak nedfelt i reguleringsbestemmelsene.
2. Kommunale boliger innen planlagt riggområde må erstattes.
3. Bærum kommune må være med ved utarbeidelse av ROS-analyse om trafikksikkerhet.

Reverud-Jong

4. Reguleringen må avklare hvilke tverrslag som skal benyttes med bakgrunn i minste totale støyog støvulemper for bomiljøene omkring. Naboer må høres.
5. Forbud mot knuseverk begge steder må inn i bestemmelsene.
6. Planfrie krysninger av anleggstrafikk/ gang- og sykkelveier, samt ny gang- sykkelvei ved Bjørnegårdssvingen må bygges før anleggsstart. Rekkefølgekrav om dette må med i
bestemmelsene.
7. Den lange anleggstiden gjør at støykrav, som for permanente situasjoner og ikke midlertidige, må legges til grunn.

Avtjerna

8. Det må fremkomme tydelig at området for ressursbanken skal kunne ta imot masser fra andre prosjekter/leverandører enn Ringeriksbanen.
9. Bane Nor og Bærum kommune må inngå avtaler om etablering av ressursbanken så snart reguleringen er vedtatt. Det må nedfelles i reguleringsbestemmelsene at avtaler må inngås før noen form for anleggsarbeider starter opp.
10. Det foreslås noe endret ordlyd for bestemmelsene for området med ressursbank (§ 3.3.1), slik at begrensninger unngås og optimal drift kan oppnås.
11. Arealet for ressursbanken må utvides når det gjelder muligheten for å få planerte arealer. Dette for å kunne anlegge et fullverdig anlegg. Området som er planlagt utelukkende brukt av Ringeriksbanen må kunne åpnes for utvidelse av permanent ressursbank når Ringeriksbanen er ferdig med sin drift.