Bærum kommunes høringsuttalelse til fremtidens kollektivtransport i hovedstadsområdet er behandlet av formannskapet 5. april.

Konseptutvalget for økt transportkapasitet gjennom Oslo (KVU Oslo-navet), skal belyse hvilket kollektivt transporttilbud som må utvikles for å ta veksten i persontrafikken i hovedstadsområdet med kollektivtrafikk, sykling og gåing. KVU-en er sendt på høring med høringsfrist 29. april 2016.

Hovedpunktene i Bærum kommunes høringsuttalelse er:

1. Bærum kommune støtter hovedanbefalingene i KVU Oslo-navet oppsummert i «fra nav til nettverk» som langsiktig perspektiv på mobilitetsutfordringene i hovedstadsområdet.

2. Framtidens kollektivsystem må gi et godt, effektivt og pålitelig tilbud til reisende innenfor vår felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Utbygging må skje slik at det bygger opp under prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging.

3. Hovedprinsippet for Bærum kommune er at all vekst skal tas med kollektive løsninger, sykkel og gange, helt i tråd med Klimaforliket og NTP 2014-2023.  Bærum kommune er fornøyd med at Fornebubanen og en ny E18 med vesentlig forbedret forhold for buss og sykkel inngår som en forutsetning for arbeidet. Det er viktig at disse prosjektene raskt finner sin løsning og blir realisert. Bærum kommune vil understreke betydningen av å realisere E18-prosjektet som del av Oslo-navet.

4. Kolsåsbanens forlengelse til Rykkinn/Bærums Verk og Sandvika er viktige fremtidige utvidelser av metrosystemet og må derfor inngå som en del av et fremtidig kollektivtilbud i regionen. Forlengelsen til Bærums Verk over Rykkinn er en av de mest lønnsomme metrostrekningene å bygge ut. 

5. Kollektivtilbudet i hovedstadsområdet er avhengig av at både tog og metrotunnelene under Oslo sentrum kommer på plass. Det er viktig at disse gis prioritet og staten må ta en større del av kostnadene for finansiering av slike tunge infrastrukturprosjekter.

6. Bærum kommune ber om at det rask settes i gang arbeid med mulighetsstudier og planavklaringer av nødvendig sporutvidelser på Lysaker og Sandvika stasjoner. Forholdet til god byutvikling knyttet til stasjonene må ivaretas.

7. Bærum kommune har igangsatt arbeid med en egen mobilitetsplan for kommunen. De aktuelle kollektivutredningene vil danne et godt grunnlag for dette arbeidet. Alle samferdselsaktørene vil bli invitert inn i dette arbeidet.

8. Bærum kommune ber om at staten må ta et mye større finansielt ansvar for utbyggingen av de store kollektivprosjektene i Oslo-navet.

Les hele saken og resten av kommunens høringsuttalelse her.