Formannskapet 2. juni behandlet Bærum kommunes høringsuttalelse til koronakommisjonens rapport, NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Koronakommisjonens rapport   NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien ble lagt frem 14. april 2021.

Bærum kommunes høringsuttalelse er basert på de 17. hovedpunktene fra kommisjonen: 

 1. Myndighetenes håndtering samlet sett har vært god
  Enig i av at myndighetenes håndtering samlet sett har vært god, på bakgrunn av den kunnskapen og informasjonen som har vært tilgjengelig underveis. Samtidig understrekes viktigheten av gode evalueringer for å identifisere læringspunkter.
 2. Var ikke forberedt da covid-19-pandemien kom
  Påpeker at det har vært krevende for kommuner å forberede seg på, og planlegge for pandemihåndteringen når de tiltakene som har vært gjennomført som ledd i håndteringen har vært mer inngripende enn hva det tidligere er tatt høyde for i nasjonale scenarier, planer og øvelser.
 3. Ikke hensyntatt at risiko i en sektor avhenger av risikoen i andre sektorer
  Enig i behovet for sektorovergripende system for å fange opp hvordan risiko i ulike sektorer gjensidig påvirker hverandre.
 4. Problemer med å skaffe smittevernutstyr
  Peker på at store deler av den operative «styrkeproduksjonen» i pandemihåndteringen har vært levert av kommunehelsetjenesten. Fordelingen av smittevernutstyr (20 % til kommunene, 70 % til spesialisthelsetjenesten og 10 % til beredskap) har medført store utfordringer for kommunene.

  5. Det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020
  Enig i at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.
 5. Beslutning om inngripende smitteverntiltak 12. mars skulle vært besluttet i regjeringen
  På prinsipielt grunnlag enig i at viktige saker skal behandles i statsråd, jamfør Grunnloven § 28.

  7. Smitteverntiltakene vs grunnloven og menneskerettighetene
  Enig i at tidligere avsjekk om at tiltak på et tidlig tidspunkt avsjekkes mot Grunnloven og menneskerettighetene er et viktig læringspunkt.
 6. Smitteverntiltak i et omfang ingen har forutsett eller planlagt for
  Enig i at norske myndigheter har brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.
 7. Behov for jevnlig vurdering av strategien for pandemihåndtering
  Enig i at strategien for pandemihåndtering må vurderes og justeres jevnlig for å kunne avveie byrdefordelingen i samfunnet, men også for å sikre at tiltakene oppleves som proporsjonale og treffsikre for å unngå «tiltakstrøtthet».
 8. En styrke at kommunene har ansvar for smittevern
  Understreker at kommunene spiller en avgjørende rolle i pandemihåndteringen. Og videre at kommunene i stor grad har vært den operative kraften i nasjonale tiltak, og i enkelte tilfeller også måtte påta seg nasjonale oppgaver knyttet til blant annet kontrollfunksjonen av nasjonale tiltak.
 9. Behov for revisjon for smittevernloven
  Enig i at smittevernloven bør revideres. Særlig behov for å se på ansvars- og rollefordelingen mellom statlige, regionale og lokale myndigheter.
 10. Samlet sett lyktes myndighetene med kommunikasjon med befolkningen
  Enig i at myndighetene samlet sett har lyktes med god kommunikasjon ut mot befolkningen.
 11. Manglet plan for å håndtere importsmitte.
  Legger til grunn at behovet for å fatte beslutninger på helhetlige vurderinger, ligger som et viktig læringspunkt til fremtidige kriser.

  14. Alle berørt av pandemien, men rammet skjevt
  Enig i at pandemien har rammet skjevt, og understreker viktigheten av at grupper som er særlig hardt truffet sikres god oppfølging også etter at pandemien er håndtert.
 12. Barn og unge har båret en stor byrde
  Enig i at barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og støtter forslaget om at myndighetene utvikler planer for å sikre at sårbare barn og unge blir fanget opp og ivaretatt, også i framtidige kriser.
 13. Høye økonomiske kostnader
  Enig i at de økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye, og peker på nødvendigheten av å jobbe med målrettete tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene, og stimulere til økt innovasjon og nyskaping etter pandemien.
 14. De langsiktige konsekvensene av pandemien
  Enig i at det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien, og viser til at det er nødvendig å innhente mer kunnskap og konsekvensene av pandemien og de påfølgende tiltakene