Bærum kommunes høringsuttalelse til Høringssvar til NOU 2023: 4 Tid for handling som bygger på Helsepersonellkommisjonens rapport.

Formålet med NOUen er å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040, i
lys av sentrale utviklingstrekk og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Formannskapet 26. april legger følgende til grunn for kommunens høringssvar: Etter Bærum kommunes syn samsvarer beskrivelsene i kommisjonens rapport i stor grad med kommunens utfordringsbilde. Bærum kommune deler Helsepersonellkommisjonens syn på at fremtidens utfordringer kan løses dersom det tas nødvendige grep nå. Det blir viktig å legge vekt på forståelsen av personellressurser
som den begrensende faktoren i helse- og omsorgstjenesten.

Bærum kommune slutter seg i hovedsak til Helsepersonell-kommisjonens kunnskapsgrunnlag og tolkning av
utfordringene knyttet til fremtidig tilgang på helse- og omsorgspersonell.

Les hele høringsuttalelsen som inneholder kommentarer til organisering og samhandling, oppgavedeling, arbeidsforhold og arbeidstid, utdanning og kompetanse, prioritering og overbehandling, samt digitalisering og teknologisk utvikling. 

Hele høringsuttalelsen