Bærum kommune mener at NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet en svært grundig utredning, og stiller seg i hovedsak bak utvalgets anbefalinger for å møte de utfordringene som kommune-Norge står overfor.

Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling om å beholde generalistkommunesystemet, og ikke innføre et system med differensiert oppgaveansvar.

Bærum kommune har følgende vurderinger av utvalgets øvrige anbefalinger:

 1. Utvalgets flertall mener større kommuner er det tiltaket som på best måte vil opprettholde generalistkommuneprinsippet og styrke generalistkommunene. Utvalgets flertall mener at
  større kommuner i de aller fleste tilfeller vil bidra til å løse utfordringene med mangel på kapasitet og kompetanse.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling om at det er større kommer som det tiltaket som på best måte vil opprettholde generalistkommuneprinsippet og styrke
  generalistkommunene. I forlengelsen ønsker Bærum å presisere at dette bør ses opp mot arbeidet med kommunereformen.
  1. Storbyene er garantister for generalistkommunesystemet under forutsetning av at vi ikke blir færre kommuner.
 2. Utvalget mener det bør føres en aktiv politikk for interkommunalt samarbeid.
  a. Bærum kommune mener det bør være opp til den enkelte kommune å organisere samarbeidet på bakgrunn av lokale hensyn. Det er vesentlig at staten har en politikk
  som støtter opp om de valg kommunene gjør på selvstendig grunnlag.
  b. Mer interkommunalt samarbeid kan med fordel skje i fastere og mer strategiske konstellasjoner.
 3. Utvalget mener statlig detaljstyring bør reduseres. Statlig detaljstyring gir redusert handlingsrom for alle kommuner, og reduserer muligheten for prioriteringer basert på lokale
  behov og politiske ønsker.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling.
  i. Staten bør i større grad utøve strategisk styring og rammestyring på økonomi. I dag er det for mye detaljstyring knyttet opp mot den belastningen kommunene opplever fra staten, for eksempel i gjennomføring av normbestemmelser.
  ii. Bærum kommune mener at normbestemmelser ikke bør være en del av statens strategiske styringsverktøy.
 4. Utvalget anbefaler at staten bør ta en mer aktiv rolle som tilrettelegger for at alle kommuner skal kunne ivareta sine oppgaver.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling.
  i. Det er viktig å presisere hensynet til lokalt selvstyre. Den aktive rollen som staten tar i denne tilretteleggingen, bør være kontrollert for autonomi og egen evne til å ivareta gjennomføring i lokal regi.
  ii. Bærum kommune mener at større kommuner er et godt virkemiddel som legger til rette for at kommunene kan ivareta sine oppgaver.
 5. Utvalgets flertall mener at en særskilt oppfølgingsordning for kommuner med store og vedvarende utfordringer bør utredes nærmere.
  a. For Bærum kommune er det viktig at en dersom det gjennomføres en slik utredning av særskilt oppfølgingsordning må den ses opp mot større grad av autonomi.
  b. Dersom en potensiell utredning leder til at de kommunene som faktisk ivaretar lovkravene opplever større grad av autonomi på bakgrunn av en at en slik ordning eksisterer, er dette positivt.
  c. Det er viktig at kommune-Norge får mulighet til å uttrykke sine meninger om dette systemet under utredningen, noe som i forlengelsen vil føre til at kravene kan bli svært strenge. Samtidig ser Bærum at prinsippet om lokalt selvstyre vil gjøre dette svært vanskelig å gjennomføre i praksis.
 6. Utvalget mener at tilstrekkelige og forutsigbare rammer og et omfordelende inntektssystem er avgjørende for opprettholdelse av generalistkommunesystemet også framover.
  a. Bærum kommune viser til avgitt høringssvar til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene.
 7. Utvalget mener at veiledningsrollen til fylkeskommunen bør tydeliggjøres og det bør gis mer praktisk bistand til kommunene i deres planlegging, der kommunene mangler kapasitet og
  kompetanse.
  a. Bærum kommune ønsker å presisere det utvalget skriver om at denne rollen det lokale selvstyret.
  i. Selv om vi ser fordelene ved en slik veilederrolle, støtter vi utvalgets presisering av at større kommuner og mer utstrakt bruk av interkommunalt samarbeid ivaretar kommunenes plikt og ønske om ansvar for eget område.
  ii. Vi vil samtidig vise til vår behandling av forvaltningsreformen «nye regioner og oppgavedeling» i 2006 hvor kommunestyret den 26.04. vedtok følgendeunder punkt 5:
  Bærum kommune mener det er unødvendig og ressurssløsende  
  fortsette med tre forvaltningsnivåer, og holder frem sitt primære standpunkt om en 2-nivåmodell for den fremtidige forvaltningen
 8. Utvalget mener at hovedansvaret for tilretteleggende samfunnsutvikling og arealplanlegging skal ligge hos kommunene. Fylkeskommunenes regionale planer bør i større grad bygge på kommunale planer.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling.
 9. Utvalget mener det må arbeides videre med opplæring og veiledning for å styrke kommunelovens intensjoner og rammevilkårene for god styring og ledelse.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling.
 10. Utvalget mener at innsatsen for innovasjon, omstilling, digitalisering og samarbeid med frivillig sektor, næringsliv og andre lokale krefter bør styrkes.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling.
 11. Utvalget mener det er viktig med en god bolig-, utdannings-, nærings- og distriktspolitikk som legger til rette for bosetting, kompetansebygging og verdiskaping i hele landet.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling
 12. Utvalget mener det er spesielt viktig at staten har et særskilt fokus på de mest perifere og sårbare kommunene i nord.
  a. Bærum kommune støtter utvalgets anbefaling
  i. Det er en fordel om alle kommuner i Norge har de samme forutsetningene for å ivareta generalistkommunesystemet slik vi kjenner det i dag. For Bærum kommunes del er autonomi og prinsippet om lokalt selvstyre viktig.