Formannskapet 15. desember behandlet Handlingsplan for arbeid med heltidskultur i Bærum kommune. Et partssammensatt utvalg følger opp kommunens arbeid med å utvikle en heltidskultur, samt å utarbeide en omforent plan for arbeidet

Konkrete prioriterte tiltak:

 1. Kommunedirektøren prioriterer heltidskultur ved å innarbeide dette i sitt oppdragsbrev for 2022.
 2. Ved ledighet skal stilling drøftes med tillitsvalgte med formål om å sikre at kvalifisertedeltidsansatte med fortrinnsrett tilbys  økt stillingsprosent, (Ref Aml §14.3)
 3. «Fra ufaglært til faglært til heltid». Tiltaket innebærer å tilby ufaglærte medarbeidereordningen «Fagbrev på jobb» og igjen  100% stilling når de er kvalifisert.
 4. Alle som har stilling mellom 90% og 100% tilbys 100% stilling.
 5. Tjenestedene skal registrere deltidsansatte som ønsker å utvide stilling, med utdanning og tjenestetid i kommunen
 6. HR vil gjennomgå og følge opp hvordan kommunens permisjonsreglement praktiseres for å hindre vanskeligheter med tilrettelegging av heltidsstillinger.
 7. HR skal identifisere de stillinger som ikke naturlig kan økes til 100%
 8. HR skal i samarbeid med kommunalsjefsområdene og organisasjonene arbeide aktivt medalternative  arbeidstidsordninger som kan øke antall heltidsstillinger.
 9. Det vil dedikeres en hovedansvarlig ressurs for å sikre at arbeidet følges aktivt opp. Hovedansvarlig ressurs i 100% stilling vil lede/involvere allerede nedsatt partssammensatt
  utvalg for heltid i det videre arbeidet med handlingsplan for heltid.

Hovedutvalg Bistand og omsorg ber kommunedirektøren gi status  for arbeidet med heltidskultur hvert halvår.