Kommunestyret 5. februar behandlet arbeidet med å etablere en heltidskultur i Bærum kommune.

En heltidskultur vil bidra til bedre kvalitet og kontinuitet for brukerne samtidig som det vil virke positivt inn på medarbeideres arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.

De siste årene har det vært flere initiativ for å bidra til høyere grad av heltid samt å redusere uønsket deltid. Kommunedirektøren nedsatte en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2018. 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av saken om kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur  ble følgende vedtak fattet:

  1. Det lages en handlingsplan for heltidskultur i Bærum kommune senest innen utgangen av 2020. Planen må også omfatte vurdering av endrede arbeidstidsordninger.
  2. Planen skal omfatte retningslinjer for heltid. Pleie- og omsorgssektoren og helse- og sosialsektoren skal være et særskilt satsningsområde.
  3. Hovedtariffavtalens bestemmelser, arbeidsmiljøloven og IA-avtalen ligger til grunn for arbeidet med heltidskultur i Bærum kommune.
  4. Med heltid menes 100 prosent stilling.
  5. Bærum kommune skal som hovedregel utlyse hele stillinger.
  6. Deltidsansatte som ønsker heltid/økt stillingsprosent, som har opparbeidet rettigheter etter arbeidsmiljøloven, skal prioriteres.
  7. Bærum kommune skal arbeide for å minimere bruken av midlertidige kontrakter og innleide vikarer. 
  8. Det skal årlig redegjøres for utviklingen i andel deltid/heltid i kommunen, oversikt over utlyste stillinger og stillingsprosent i kommunen som helhet og fordelt på programområder, bruk av midlertidige kontrakter, vikarer, timelønnede, stillingsprosenter og annen informasjon om heltidskultur som kommunedirektøren finner relevant.