– Kommunen har i dag en økonomi med tilfredsstillende driftsresultater og et moderat gjeldsnivå, men vi ser at økonomien utfordres, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Kommunens tjenester endres kontinuerlig som følge av befolkningsvekst og demografi, nye nasjonale normer og endrede ambisjoner. – Kommunen må derfor i økende grad redusere kostnader på noen områder for å kunne prioritere andre. Omstilling 2024 med vekt på kvalitet og bærekraft handler om å møte mer krevende rammevilkår de nærmeste årene, sier rådmann Erik Kjeldstadli

Viktige innsatser i 2020

To nye sykehjem åpner i løpet av neste år, Carpe Diem demenslandsby og Lindelia. Det innebærer en oppgradering av tilbudet, og bidrar til økt verdighet for en sårbar gruppe. Et annet prioritert område i budsjettet er psykisk helse og innsatsen for de sykeste innen psykisk helse og rus styrkes, og døgntilbud til barn og unge med psykiske lidelser skal utvikles.  

I 2020 skal Bærum være etablert som en miljø og klimaklok kommune og det kommer revidert strategi og handlingsprogram. Et førstegenerasjons klima-budsjett er presentert i handlingsprogrammet.

Frivillighet og innbyggersamarbeid er høyt prioritert, og rådmannen legger frem en rekke tiltak. Det bevilges midler til økt innsats og møteplasser på Fornebu. Det skal etableres et system for utleie av kommunens lokaler – bruke skolene som samfunnshus.

Det foreslås økning til veivedlikehold og ny prepareringsmaskin for bedre skiløyper settes i drift.

Omstilling 2024 - for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft Kommunen har i dag  god økonomi med et driftsresultatet som gir rom for finansiering av investeringene. Rådmannen legger opp til en samlet driftsramme på ca 11 milliarder kroner i 2020.

– Utfordringer i økonomien er knyttet til følgene av befolkningsvekst, endringer i demografi og høyt investeringsbehov, høye ambisjoner og underliggende utgiftsvekst.  Omstilling 2024 skal sikre at kommunen har en bærekraftig tjenesteproduksjon og økonomi inn i fremtiden, sier rådmannen.

Investeringer

Investeringsbudsjettet utgjør om lag 3 mrd i 2020 og 11 mrd for perioden 2020-2023:

  • Skole og barnehage: Emma Hjort barneskole, ny Levre barneskole, Bekkestua ungdomsskole og Oksenøya barneskole og barnehage. Jarenga barnehage er under bygging. En rekke skoler rehabiliteres, bl.a. Hosletoppen.
  • Sykehjem Carpe Diem demenslandsby og Lindelia sykehjem skal tas i bruk i 2020, sykehjem på Fornebu i Oksenøya senter skal etter planen tas i bruk 2023.
  • Idrett og rekreasjon: ny Nadderud stadion, nytt friidrettsanlegg og svømmehall på Rud. Elvepromenaden åpner våren 2020.
  • Formuesbevaring og vedlikehold av eiendomsmassen på 715 mill i perioden 2020–2023.
  • Digitalisering: et ambisiøst investeringsprogram på om lag 700 mill. Satsingen omfatter blant annet velferdsteknologi og grunnlagsinvesteringer for digitalt førstevalg for innbyggerne.

En kommune i endring

Allerede i 2020 vil bærumssamfunnet preges av de store utbyggingsprosjektene vi står overfor. Det gjelder blant annet ny E18, Fornebubanen, utviklingen i Sandvika by, Bekkestua og på Fornebu. Dette vil bety omveier, byggeplasser og bråkete nabolag for mange. Behovet for gode kommunikasjonsløsninger med kontinuerlig oppdatering av informasjon vil bli stort.

-– Samtidig skal samfunnet hele tiden være i bruk – vi kan ikke sette Bærum «på vent». Derfor er det viktig at innbyggere inviteres til aktiv deltagelse, også i det midlertidige. Det handler om å jobbe med det sosiale livet, om funksjonene, fortellingene og identiteten til et område som skal utvikles, i tillegg til fysisk og praktisk tilrettelegging, sier rådmannen.