-Bærum har en solid økonomi. De neste fire årene blir viktig for å legge et godt grunnlag for tjenester og en økonomi som er bærekraftig for fremtiden, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Bærum vokser med nærmere 2000 personer i året i planperioden. Dette innebærer store investeringer blant annet til skoler og barnehager.  Store investeringer krever ett godt økonomisk driftsresultat, for å unngå at kommunens gjeldsbelastning øker for mye.  Handlingsprogrammet legger opp til betydelige endringer og omstillinger. 

Innenfor skole, barnehage og kommunale boliger planlegges større og mer robuste enheter for å drifte med økt kvalitet og reduserte kostnader. Nye konsepter for tjenester er under utvikling, blant annet landsbykonsept for demente og digital skolehverdag. Bedre arealutnytting og administrative innstramming er andre grep som gjennomføres.

Kommunens tjenester er gode og vi skal fortsatt ha høye ambisjoner. Det innebærer at vi både vedlikeholder og videreutvikler, sier Kjeldstadli.

Omstilling og nye behov

Budsjettet for 2016 har en samlet driftsramme på 8,6 mrd. kroner. Budsjettet inneholder omstillingstiltak tilsvarende 128 millioner i 2016, som øker til nærmere 290 millioner kroner i 2019. Samtidig ligger det inne forslag til dekning av nye behov. Dette for at tjenestene skal utvikles for å møte flere innbyggere og nye utfordringer. Netto innsparing 2016 er derfor 27 millioner kroner

- God styring med investeringer og drift gir kommunen en solid økonomi, understreker Erik Kjeldstadli.

Satsingsområder

Blant de viktigeste satsingene i budsjettet er digital læring, betydelig økning i antall velferds- og omsorgsboliger og nærmiljø og kultur.

Kultursatsingen handler om å gi barn og unge en styrket identitet gjennom Bærums rike kulturhistorie og kulturminner,  samt styrke det lokale kulturliv. Oppgraderingen av bibliotekene fortsetter – først Bekkestua og så Rykkinn i 2016. I Sandvika er Elvebredden et satsingsområde. Det vil også være oppgraderinger av Lille scene og Kulturhuset

Utreder etablering av innovasjons- og forskningsfond

Rådmannen ønsker å utrede etablering av innovasjons- og forskningsfond for å sikre ny kunnskap og nye løsninger på fremtidens utfordringer innen velferd og andre . Et fond vil gi muligheter for mer systematisk å bygge kontakt og samarbeid mellom kommunen og forsknings- og utdanningsmiljøer.