2021 - året for endring og omstilling

Handlingsprogram 2021 – 2024 representerer et taktskifte i omstilling. Det foreslås endringer i dekningsgrader, struktur og tjenester, og en effektivisering tilsvarende 0,5 prosent.  

Kommunen har god økonomi med en samlet driftsramme på over 11 milliarder kroner i 2021. Bærum har i flere år satt fokus på behovet for endring og omstilling, og koronapandemien har forsterket dette. 

 - Vi forventer merutgifter på nærmere 400 millioner kroner i 2020 som følge av pandemien. Bærum forventes også en lavere skatteinngang for 2020 og kommende år. Det understreker behovet for sterkere endrings- og omstillingsgrep i Handlingsprogram 2021-2024, sier kommunedirektør Geir B. Aga. 

Satsinger – sammen om velferd   

Økt samhandling mellom tjenester og innføring av nye arbeidsformer innenfor hele velferdsområdet vil gi bedre og mer tilgjengelige tjenester. I 2021 etableres "en dør inn" for barn- og ungdomstjenestene. Andre satsinger innenfor velferdsområdet er: 
Økt beboertid i omsorgsboliger fra et snitt på 70,9 prosent til 73,5 prosent. Dette vil føre til at flere får tjenester ved at det brukes mer tid til beboere, og mindre til administrative oppgaver, kjøretid og dokumentasjon. 

Omstilling av tjenestene innenfor rus og psykiatri med en rekke tiltak med mål om at denne gruppen blir mer selvhjulpne, blant annet gi flere muligheter for flytting til selvstendige bo-enheter med oppfølging. Det skal etableres tilbud i Bærum for åtte av beboerne som kommunen i dag kjøper tjenester eksternt.  

Elever og lærere i bærumsskolen vil få tilgang til en rekke læreverk og applikasjoner med mål om økt tilpasset opplæring, variert undervisning og høyt læringsutbytte. En gradvis innføring skal bidra i videreutvikling av fremtidens læringsmiljø i bærumskolen. 

Klimabudsjett 

Bærum er en klimaklok kommune. Det betyr at vi skal redusere klimafotavtrykket samtidig som vi utvikler gode helhetlige løsninger for hvordan vi beveger oss, bygger og forvalter ressurser.  

Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy, og sammen med klimaregnskapet vil effekten av klimakloktiltak kunne måles og analyseres ut fra klima- og kostnadseffektivitet. 

Taktskifte er nødvendig 

Det anbefales en årlig omstilling tilsvarende 120–150 millioner kroner i perioden 2021–2024. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte omstillingstiltak.   

I handlingsprogrammet fremmes forslag om å redusere dekningsgrad på heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og redusert omfang og vekst i Brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kommunedirektøren foreslår å starte prosess for å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser ved CAN og gjennomføre en større omstilling av tjenestene innen psykisk helse og rus. Kommunedirektøren vil også se nærmere på tildelingspraksis for helse og omsorgstjenester. 

Det foreslås å begrense lærernormen innenfor de rammer som er finansiert av staten, å fjerne ordningen med ekstra engelsktime på fjerde trinn og kun gi rettighetsbarn tilbud om plass i barnehage. Det foreslås også å endre organiseringen av alternative skoletilbud og avvikle Akutthjelpen.  

Investeringer 

I Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) anbefales at investeringsnivået reduseres med minimum 15 % i kommende 20 års periode (gj. snitt 200 mill. per år). I løpet av 2021 planlegges følgende investeringer å ferdigstilles: 

  • Bekkestua ungdomsskole – utvidelse til 10-parallell  
  • Jarenga barnehage - med 168 plasser  
  • Asker og Bærum krisesenter for både kvinner og menn 
  • 35 nye boliger for personer med psykisk utviklingshemming  
  • Svømmeanlegget på Rud 50x25 meter 

Samfunnsdialog 

Målkonflikter vil i mindre grad kunne løses med økte rammer, men med dialog rundt forventninger og ambisjoner. Tett dialog skaper forutsigbarhet og mindre misforståelser. Vi ønsker størst mulig grad av åpenhet og legger vekt på en tett og god dialog med innbyggere, samfunnsaktører og næringsliv både på fysiske arenaer og nye kommunikasjonsarenaer. 

- I Bærum skal vi tenke stort, tenke langt og handle nå, men med ett skritt av gangen. Vi må kommunisere hva vi ønsker å oppnå med målene og tjenesteproduksjonen. Vi må også tydeliggjøre hvorfor det er behov for endring og omstilling; altså økonomisk og klimaklok bærekraft for tjenestene til våre innbyggere, sier kommunedirektør Geir B. Aga.