Bærum kommune og Asker og Bærum politidistrikt har laget en felles handlingsplan mot ekstremisme.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og politimester i Asker og Bærum politidistrikt, Terje Nybøe, signerte handlingsplanen 9. september.

 - Hovedfokuset er på forebygging av utenforskap, og hvordan vi sammen kan skape et inkluderende Bærumssamfunn med gode oppvekstsvilkår for alle - et samfunn som ikke gir grobunn for radikalisering og voldelig ekstremisme, sa Lisbeth Hammer Krog i forkant av signeringen. 

Den lokale handlingsplanen fremmer 39 konkrete tiltak som skal få kommunen og politiet til å trekke i samme retning for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunen og politiet skal følge opp tiltakene slik at man så tidlig som mulig kan fange opp og håndtere utfordringer knyttet til ekstremisme.

- Det daglige arbeidet som skjer på skolene, i barnehagene, på fritidsarenaen, i nærmiljøene og ikke minst i hjemmene til barn og unge er det viktigste forebyggende arbeidet vi gjør, sa Hammer Krog.

Bakgrunn for handlingsplanen:

Regjeringen la i juni 2014 frem en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Planen vektlegger viktigheten av å styrke det forebyggende arbeidet, behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering. Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker. 

Bærums lokale handlingsplan bygger på de samme prinsippene som den nasjonale handlingsplanen og tar primært sikte på å styrke det forebyggende aspektet knyttet til ekstremisme.

Handlingsplan mot ekstremisme
- Vi må forebygge utenforskap, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog ved signeringen. Sammen med Politimester i Asker og Bærum politidistrikt, Terje Nybøe, signerte hun 9. september en felles handlingsplan mot ekstremisme