Handlingsplan for overvann, som ble vedtatt av Kommunestyret 20. mai, er en del av kommunens klimatilpasningsarbeid og en videreføring av kommunens overvannstrategi som ble politisk behandlet i 2017.

De siste 4-5 årene har Bærum ved flere anledninger opplevd episoder med kraftig nedbør. Dette har skapt til dels store problemer i deler av kommunen med tanke på overvann på avveie.

Kommunen utarbeidet i 2017 en overvannsstrategi som var en første byggestein i arbeidet med håndtering av klimaendringer og mer nedbør. Handlingsplanen er nå utarbeidet som en videreføring av dette arbeidet.

Handlingsplanen skal sikre Bærum en robust og fremtidsrettet overvannshåndtering. Gjeldende kommuneplan fastslår at sikring av grøntstruktur og tilpasning til et klima i endring blir en stadig viktigere oppgave  i planleggingen.

Handlingsplanen omhandler seks satsningsområder:

  • Utvikle og forbedre kunnskapsgrunnlaget
  • Overvann skal inn i strategiske dokumenter
  • Overvann skal være en naturlig del av miljøet i eksisterende bebyggelse og planlagte bebygdeområder
  •  Iverksette tiltak for å dempe flomtoppene
  • Bedret overvannskvalitet
  • Kommunens egne prosjekter skal ha fokus på overvann

 Les mer om Handlingsplan for overvann.