Kommunestyret 6. mars behandlet og vedtok Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019 - 2022.

Bærum kommune skal forebygge, avdekke og håndtere når barn og unge utsettes for vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Alle ansatte i Bærum kommune skal ha handlingskompetanse, de skal ha kunnskap til å se og mot til å handle, for å sikre at barn som lever med vold, seksuelle krenkelser og overgrep får hjelp.  Dette gjelder alle tjenester som er i kontakt med målgruppen 0 -23 år.

Handlingsplanen har følgende overordnede mål:

  1. Sikre at barn og unge, fra svangerskap til fullført videregåendeskole, får tilstrekkelig informasjon og kunnskap om vold, seksuelle krenkelser og overgrep, rettigheter og hjelpeapparatets tilbud slik at de kan forstå og melde fra dersom de blir utsatt for vold.
  2. Sikre at foresatte får tilstrekkelig informasjon og kunnskap om vold, seksuelle krenkelser og overgrep, skadevirkningene og hjelpeapparatets tilbud slik at de kan forstå og melde fra dersom de står i fare for å utøve vold, utøver vold eller blir utsatt for vold.
  3. Sikre at ansatte som jobber med barn og unge har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å kunne avdekke og håndtere saker der barn blir utsatt for vold, seksuelle krenkelser og overgrep. 

Handlingsplanen presenterer kunnskap om vold, seksuelle krenkelser og vold, i tillegg til omtale av de 60 tiltakene i planen.

Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019 - 2022