28. februar behandlet Kommunestyret Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bærum.

Handlingsplanen er en oppfølging av tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020 som Bærum fikk utarbeidet i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen.

Beregninger av luftkvalitet viste blant annet at det er fare for overskridelser av de lovpålagte grenseverdiene for luftkvalitet i Bærum.

På bakgrunn av tiltaksutredningen har Rådmannen foreslått en tiltakspakke for å bedre luftkvaliteten. 

Kommunestyret vedtok handlingsplanen, med følgende endringer:  

  • Støtte tiltak for å styrke kollektivtransporttilbudet, bla. ved å arbeide for å innføre sone 1 i hele Bærum.
  • Bærum kommune støtter ikke innføring av tidsdifferensierte bompengetakster i Bærumssnittet.
  • Beholde dagens regulering for bolig og innføre reduksjon på arbeidsplasser, gjelder ved nyreguleringer. For øvrig fastsettes Parkeringsnormen av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2017-35.
  • Arbeidet med etablering av nye innfartsparkeringsplasser for bil intensiveres. Dette gjelder både langs T-banenettet, jernbanenettet og i nærheten av holdeplasser for buss. Flere plasser søkes etablert både på kommunal grunn og i samarbeid med overordnede myndigheter og private aktører. Innfartsparkeringsplasser på bakkeplan bør være gratis for kollektivpassasjerer.
  • Det innføres ikke kommunalt piggdekkgebyr i Bærum.
  • Arbeide for reduksjon av forurensning fra ferje og cruisetrafikk ved bla. pålegg om bruk av landstrøm.
  • Arbeide for at fjorden skal benyttes som grønn ferdselsåre samt få på plass el-ferger i indre Oslofjord, eks. mellom Oslo, Bærum og Asker.
  • Rådmannen bes legge frem en sak om kraftig reduksjon av veisalting.

Les hele saken her.