Bærum kommune har gjennom flere år jobbet for å sikre god økonomistyring. Selv om de økonomiske fremtidsutsiktene er mer usikre enn på lenge, viser måltallene at det er handlingsrom i Budsjett og økonomiplanen.

Trygg økonomi

Bærum kommune har en god økonomi med en driftsramme på om lag 11,7 milliarder kroner i 2023. Investeringsbudsjettet er på 2,9 mrd. i 2023 Dette kommer frem i kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2023–2026.

- Bærum kommune har gjennom flere år jobbet for å sikre god økonomistyring. Selv om de økonomiske fremtidsutsiktene er mer usikre enn på lenge, viser måltallene at det er handlingsrom i Budsjett og økonomiplanen. Vi prioriterer trygg økonomisk styring i usikre tider, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Se Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel budsjett og økonomiplan 2023-2026

Last ned Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel budsjett og økonomiplan 2023-2026 som Adobe PDF

Spørsmål og svar fra folkevalgte publiseres løpende i Framsikt.

Fire satsingsområder

Som et ledd i oppfølgingen av Kommuneplanens samfunnsdel inneholder Budsjett- og økonomiplanen fire satsingsområder:

  1. Et aldersvennlig Bærum skal bidra til å øke livskvalitet og deltagelse på tvers av generasjoner.
  2. Inkluderende samfunn med plass til alle. Det å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov. Det er spesielt viktig i barne- og ungdomsårene, og særlig etter pandemien.
  3. Miljø- og klimaklok kommune. Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy for å nå målene i klimastrategien. Klimabudsjettet bidrar til å synliggjøre klimaeffekten og de økonomiske konsekvensene av kommunens klimatiltak.
  4. Digitalisering og tjenestedesign er de to viktigste metodene for å sikre at kommunen leverer riktige tjenester nå og i fremtiden. Tjenestedesign innebærer at innbyggernes behov settes først, og at tjenester, prosesser eller produkter utformes deretter.

Prioriterer økonomistyring og tjenesteutvikling

Bærum kommune skal fortsatt jobbe målrettet med tjenesteutvikling og endring. Det er viktig å sikre tilstrekkelig rom og kapasitet for å jobbe målrettet med utvikling. - I praksis innebærer dette at kommunen foreslår å bruke av eksisterende reserver for å være best mulig rustet for å møte fremtidens behov på en måte som ivaretar kommunens sosiale, klima- og miljømessige og økonomiske bærekraft, sier Aga. Han legger til at det også skal vurderes å sette ut tjenester.

2023 - valgår og lokalsamfunnsutvikling

2023 blir i tillegg til å være valgår, også året for å restarte lokalsamfunnsutviklingen etter en lang periode med pandemi, og hjemmekontor og kortsiktig handlingsorientering. - Nå trenger vi det langsiktige blikket, der konsekvensene av dagens arbeid vises i løpet ett, fire- og tiårsperspektiv. Det blir en spennende og god overgang for oss alle, sier Aga.

Noen forslag til løft i 2023

  • Styrking av legevakten: Øke antallet leger og helse- og sykepleiefaglige ressurser – 5,3 mill .
  • Hjemmet er førstevalg: Endring og styrking av hjemmetjenestens tilbud – 19,3 mill.
  • Barn med større behov i barnehagene: Tilrettelegging og ekstra bistand til barnehagene som har barn med behov for ekstra hjelp og støtte – 46,3 mill
  • Aktiviteter for unge: Styrking av tilbudet med satsning på Kadettangen, Flytårnet og sommerjobbprosjektet – 5,1 mill.
  • Systematisk og langsiktig rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling i skolene - 10 mill.
  • Miljø- og klimafondet økes med 15 mill. i 2023. Deretter 5 mill. årlig

Se Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Last ned Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 som Adobe PDF