Arbeiderpartiets beslutning om å støtte ny E18 på Stortinget er gode nyheter, slår ordførerne i Asker og Bærum, Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog fast. I dag ble det kjent at Arbeiderpartiet er med på å sikre flertall for bompengeløsningen for E18 i Stortinget (Prop.38 S (2019-2020), som skal behandles 18. juni.

Den E18 som vedtas nå er blitt et langt bedre samferdselsprosjekt for både sykkel, kollektiv og bil gjennom Asker og Bærum, sier ordførerne.

Gjennom Oslopakke 3-forhandlingene er prosjektet blitt billigere, det gir bedre bussprioritet og reduserer privatbilkapasitet gjennom et eget kollektivfelt. I tillegg blir Lysaker kollektivterminal igjen en del av, og finansiert, av E18-prosjektet.

Alle disse optimaliserende tiltakene gjør dette prosjektet langt bedre, understreker Conradi og Krog.

Arbeiderpartiets beslutning på Stortinget, er et viktig skritt i riktig retning.

De to ordførerne legger vekt på at det nye transportsystemet som inkluderer ny E-18, slik det ligger nå, vil bidra til bedre samlet mobilitet i regionen, bedre kollektiv- og sykkeltilbud for innbyggerne, konsentrert vekst nær kollektivknutepunktene, mindre støy og lokal forurensing, bedre forbindelser mellom nabolag og bedre fremkommelighet for næringstrafikken i og gjennom de to kommunene.

Kontaktpersoner i Asker kommune:

  • Ordfører Lene Conradi, mobil 913 08 369

Kontaktperson i Bærum kommune:

  • Ordfører Lisbeth Hammer Krog, mobil 911 93 787