Kommunestyret behandlet 28. februar rådmannens gjennomgang av anskaffelse og gjennomføring av ny renovasjonsordning i 2016 og 2018.

I 2017 gjennomførte Bærum kommune en stor omlegging av renovasjonsordningen for husholdningsavfall. Det omfattet innføring av nye beholdere til kommunens om lag 50 000 husstander som erstatning for sekker, og kildesortering med utsortering av matavfall. 

Gjennom vinteren og våren 2017 oppsto det usikkerhet om leverandørens økonomiske situasjon. I juni hadde kommunen på plass en reserveløsning i tilfelle konkurs. I slutten av september gikk selskapet konkurs, og det ble skifte av leverandør.

Gjennomgangen av anskaffelsen og kontraktoppfølgingen i 2016 og 2017 viser at kommunen, til tross for konkurs hos leverandøren, har unngått stans i renovasjonstjenestene, innenfor akseptable økonomiske rammer.

Basert på erfaringene fra anskaffelsene i 2016 og 2017 er det pekt på noen områder som skal ha fokus videre. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak 28. februar: 

1.Redegjørelsen for anskaffelse og gjennomføring av renovasjonsordning 2016-2017 tas til orientering.

2. Rådmannen bes igangsette en prosess med anskaffelse av ny, langvarig renovasjonskontrakt for innsamling av husholdningsavfall i Bærum kommune.

3. Rådmannen bes legge frem egen sak om videre anskaffelsesprosess før sommeren 2018 i henhold kommunens prosjektmetodikk.

Les hele saken her.