Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte 11. mai tilsyn med hvordan Bærum kommune følger opp sin myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriftens kapittel om lokal luftkvalitet. Tilsynet er en del av en nasjonal kampanje.

Fylkesmannen konkluderer med at Bærum kommune som forurensningsmyndighet ikke følger opp ansvarlige anleggseiere tilstrekkelig for å hindre brudd på grenseverdiene for lokal luftkvalitet. Videre at informasjon om lokal luftkvalitet tilgjengelig for publikum ikke er tilstrekkelig.

Det ble avdekket to avvik.  Bærum kommune følger ikke opp ansvarlige anleggseiere tilstrekkelig for å hindre brudd på grenseverdiene i forurensningsforskriften, kapittel 7, og at Bærum kommune sin informasjon om lokal luftkvalitet tilgjengelig for publikum ikke er tilstrekkelig.

Bærum kommune har allerede forbedret informasjonen om lokal luftkvalitet på nettsiden www.baerum.kommune.no/luftkvalitet. Kommunen vil også bedre rutinene for å følge opp ansvarlige anleggseiere som bidrar til utslipp av svevestøv og nitrogendioksid (NO2). 

Der er først og fremst svevestøv (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksid (NO2) som gir dårlig luftkvalitet i Bærum. Hovedutslippskilden er veitrafikken, men boligoppvarming bidrar. Redusert luftkvalitet er mest knyttet til områdene langs E18 og E16, og vi ser at tiltak for å redusere veitrafikken i Oslo bidrar til bedre luftkvalitet i Bærum.

Fylkesmannen hadde to anmerkninger. Bærum kommune mangler en politisk forankret handlingsplan som oppfølging av tiltaksutredningen for luftkvalitet 2015-2020, samt at luftkvalitet ikke er en integrert del av kommunens internkontrollsystem.

Vi skal nå gjennomgå rapporten nøye og legge konkrete planer for lukking av avvikene og vurdere forbedringer knyttet til anmerkningene.

Mer informasjon