Fylkesmannens rapport om situasjonen ved Vallerhjemmet i Bærum er nå klar. Hovedkonklusjonen er at det har vært mangelfull organisering, konkret planlegging og håndtering av situasjonen da den oppsto. Brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven 3.1 og 4.1 og Helsepersonelloven 16. 

- Hendelsene på Vallerhjemmet preger alle som har vært involvert, og vi føler med de etterlatte, pasientene, pårørende og medarbeiderne. Vår dypeste medfølelse til alle som har mistet sine, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen 

33 av pasientene på Vallerhjemmet fikk påvist covid-19. Ti av de smittede døde på sykehjemmet og i tillegg døde to etter utskrivelse. Over 70 medarbeidere var enten i isolasjon eller karantene på ett tidspunkt.  

Bekrefter den interne gjennomgangen 

- Fylkesmannens rapport bekrefter i stor grad funnene i den interne gjennomgangen Bærum kommune gjennomførte våren 2020. Vi tar kritikken til oss. Vi beklager og er ydmyke for at mye sviktet ved Vallerhjemmet i begynnelsen av april. Kommunen var forberedt på pandemi, men det var ikke tilstrekkelig da både ansatte og pasienter var smittet uten at vi kunne vite det, og en stor andel av medarbeidere måtte i karantene veldig raskt, sier Kristin Nilsen. Det var også svakheter rundt kommunikasjon med og opplæringen av de ansatte.  

Fylkesmannen retter kritikk mot Bærum kommune for brudd på plikten til å organisere sin virksomhet forsvarlig.  
- Dette er en alvorlig konklusjon, som preger oss alle. Våre tanker går spesielt til etterlatte, pasienter, pårørende og våre medarbeidere, sier Kristin Nilsen. - Samtidig har vi trukket lærdom av hendelsene på Vallerhjemmet. Rutiner og planer er forbedret, opplæringen skjer systematisk og vi har gjennomført øvelser på alle sykehjem og tilsatt flere medarbeidere. Ikke minst, vi vet mer om viruset i dag. 

Årsaker til hendelsene på Vallerhjemmet 

Det er flere årsaker og blant de viktigste er at det ble avdekket smitte uten kjente symptomer, og at et høyt antall medarbeidere måtte ut i isolasjon eller karantene. Dette gjorde bemanningssituasjonen vanskelig, og i tillegg var det flere lederskifter på kort tid. Disse faktorene var sterkt medvirkende til at situasjonen ble kritisk. - Det var også utfordrende at strenge nasjonale retningslinjer begrenset adgangen til testing da omfanget av smitte økte i begynnelsen av april, sier Nilsen. - Vi var forberedt og hadde planer, men planene var ikke tilstrekkelig til å takle alle utfordringer knyttet til et nytt og ukjent virus.  

Har gjennomført tiltak 

- Bærum kommunes interne gjennomgang av Vallerhjemmet ble gjennomført for å lære, for å være åpne om hva som gikk galt og hvordan vi skal forbedre oss, sier Kristin Nilsen. 

Kommunen har iverksatt en rekke tiltak i kjølvannet av henvendelsene på Vallerhjemmet, med tydelige beslutningsstrukturer, beredskapslister, lederstøtte, systematisk opplæring i smittevern og det gjennomføres omfattendetesting av beboere og pasienter ved sykehjem og omsorgsboliger m.m. Statusoversikt over kommunedirektørens oppfølging og tiltak etter intern gjennomgang. 

Situasjonen ved andre sykehjem i Bærum 

Vi erfarer at med økende smitte i befolkningen, får vi også smitte ved sykehjem i Bærum. De mest alvorlige utbruddene så langt er ved Hospice og Stabekk sykehjem, Solvik sykehjem og Gullhaug sykehjem (Norlandia). Situasjonen ved de to sistnevnte sykehjemmene er avklart, mens det fremdeles er utbrudd ved Stabekk. 

Kommunedirektøren skal etter planen gi en orientering om fylkesmannens rapport til Formannskapet 16. desember. 

Fylkesmannens rapport.