Formannskapet 23. januar 2018 behandlet saken om fri etablering av fastlegehjemler etter at den ble anket inn fra Hovedutvalg fra bistand og omsorg.

Formannskapet fattet følgende vedtak: 

"1.Vedtaket om fri etablering av fastlegehjemler etter gitte kriterier gjennomføres innenfor avtaleverk. Rådmannen ber samtidig KS komme med en juridisk vurdering, da dette er etablering/innføring av ny praksis.

2.Bærum kommune lyser ut fritt antall hjemler 2 ganger i 2018. Nye hjemler knyttes til utvidelse av etablerte legepraksiser eller til nyetablerte flerpraksiser på to eller flere leger, eller en lege i et tverrfaglig felleskap.

3.Rådmannen kommer tilbake med en revidert utgave av Plan for legetjenesten i Bærum kommune hvor vedtaket om fri etablering av fastlegehjemler er innarbeidet. Gjennomføring søkes gjort i samarbeid med fastlegerepresentantene i henhold til avtaleverk.

4.Rådmannen orienterer Hovedutvalg bistand og omsorg fortløpende om erfaringer med vedtak om fri etablering av fastlegehjemler og kommer tilbake med en sak som oppsummerer erfaringer etter ett år."

 

Det ble lagt inn protokolltilførsel mot fri etablering av fastlegehjemlerfra Arbeiderpartiet. Venstre, MDG og SV.