Rådmannen skal utrede fremtidig utnyttelse av kommunens eiendomsmasse i Henie Onstad-området.

Formannskapet 17. oktober 2017 sluttet seg til at rådmannen i løpet av andre halvår 2018 skal utrede fremtidig utnyttelse av kommunens eiendomsmasse i Henie Onstad korttids- og trygghetsavdeling, Henie Onstad seniorsenter og Helmerveien omsorgsboliger.

Kommunens bygninger på Henie Onstad rommer 33 institusjonsplasser, seniorsenter, dagsenter, terapibasseng og trygghetsplasser. Mellom Henie Onstad og Solvik bo- og behandlingsenter ligger Helmerveien omsorgsboliger med 52 kommunale leiligheter som en del av eiendomsmassen. I tillegg er det 5 privateide leiligheter på tomten i Helmerveien.

I Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2017–2036 er det forutsatt at de 33 institusjonsplassene legges ned i 2022. Bygningsmassen har dårlig tilstandsgrad og et betydelig oppgraderingsbehov, og det må vurderes hvordan eiendommen skal brukes videre. For bygningsmassen i Helmerveien omsorgsboliger har det de senere årene derfor vært utført prekært vedlikeholdsarbeid, i påvente av en sanering av bygningsmassen.

Rådmannen tolker oppdraget slik at det er behov for følgende:

  • Avklare hvordan rammer for fremtidig utnyttelse av eiendommen påvirkes av vilkårene i gavebrev fra Sonja Henie og Niels Onstad (eiendommen er en gave fra Sonja Henie og Niels Onstad).
  • Avklare hva som kan være eiendommens maksimale utbyggingspotensial? Hva er kommunens fremtidige behov for bygninger/virksomhet på eiendommen? Hva gjenstår av utbyggingspotensial ut over dette?
  • Avklare om det vil være hensiktsmessig å avvikle/erstatte alle bygningene ved Henie Onstadsenteret og Helmerveien omsorgsboliger, slik at eiendommen fremstår som en råtomt for ny utvikling og utbygging? Når bør dette i så fall skje?
  • Drøfte utbyggingsmodeller, med utgangspunkt i at sektorutvalget ønsker vurdert en utbygging i samarbeid med privat utbygger.
  • Drøfte og avklare ulike fremtidsscenarioer

Rådmannen har parallelt med at saken legges frem sendt informasjonsbrev med saken som vedlegg til beboere og tjenestene på Henie Onstad.

Les hele saken her.