Rogaland revisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet, etter vedtak i Kontrollutvalget.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere krisehåndteringen i Bærum kommune i et ledelses- og styringsperspektiv. Siktemålet med revisjonen er læring.

  • Smitteutviklingen har vært under kontroll, og smitteutbrudd er blitt slått ned gjennom bruk av lokal forskrift, oppbygging av betydelig TISK-kapasitet (testing-isolering-smittesporing-karantene), regionalt samarbeid og andre lokale smitteverntiltak
  • Beskyttelse av eldre og andre risikogrupper har stått sentralt i Bærums håndtering av pandemien. Omfattende smitteutbrudd i sykehjem har ført til flere koronarelaterte dødsfall i Bærum enn i flere andre storbykommuner.
  • Verken planverk eller lagre for smittevernutstyr tok høyde for langvarig og alvorlig pandemi hvor det i utgangspunktet ikke forelå en vaksine. Grunnleggende sett var likevel kommunen forberedt gjennom sine planer for beredskapsorganisering og ressursmobilisering og tilgang på handlekraftige og kompetente ledere og ansatte
  • Samarbeidet mellom politisk ledelse, administrasjon og faglig ekspertise har i hovedsak sikret balanserte avveininger i forhold til når og hvor hardt det skulle trykkes på den «røde knappen» for å slå ned smittebølger og å kontrollere smittesituasjonen.

Det er et viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendelser skal evalueres. Kommunen skal trekke lærdom av erfaringer og evalueringer, og følge opp de råd som er kommet.

Les hele rapporten.