Bærum kommune har fått oversendt forslag til ordning for bompengefinansiering av ny E18 fra Statens vegvesen. Forslaget er til lokal høring og er grunnlag for en stortingsproposisjon fra Samferdselsdepartementet.

Formannskapet 29.08.18 fikk en kort orientering om saken og Rådmannens foreløpige vurdering av saken. Med vekt på følgende:
  • Viktig å få ned bomtakstene:
    Vurdering mer realistisk rentefot
    Vurdering nedbetalingstid 15 år vs 20 år
  • Meget uheldig bomsnitt Fossumveien og  lokalveier Lysaker: Vurdering om samlokalisering E18 bom og Oslopakke 3 bom på bygrensen (som i dag). 

  • Fornebu: Krevende forslag om «bom på interntrafikk» vestover  (Vestre lenke).Medfører skjev belastning vest/øst trafikk Fornebu

Les kommunaldirektør Arthur Wøhnis presentasjonen.

Statens vegvesen sitt forslag.

Det tas sikte på at saken behandles endelig i Kommunestyrets septembermøte.