Oslo kommune varsler at kostnadsrammen for Fornebubanen øker med 4,3 milliarder kroner, det vil si 25 % sammenliknet med kalkylene fra 2018. I tillegg utsettes ferdigstilling til 2029.

 - Dette er svært alvorlig for innbyggere og arbeidstakere på Fornebu. Her må vi snu alle stener for å sikre tidligst mulig ferdigstillelse, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune.

- Dessverre ser vi nå at kostnadene øker for alle store prosjekter, blant annet fordi to år med pandemi og krigen i Ukraina skaper en svært uforutsigbar økonomisk situasjon. Både offentlige og private bygg- og anleggsprosjekter sliter på grunn av økte energi- og råvarepriser, i tillegg til betydelige leveringsutfordringer, sier ordføreren.

Bærum kommune vil samarbeide med Viken og Oslo, som er eierne av Fornebubanen, for å se på mulige tiltak som kan gi besparelser uten at kvaliteten forringes.  

- Jeg vil advare mot kortsiktige innsparingstiltak som reduserer klimaeffekten av banen. Vi må tenke langsiktig og ta grep som gjør at reisende velger kollektiv fremfor privatbilen, sier ordføreren.

- Staten må også bidra til å løse finansieringen, særlig ettersom årsaken til kostnadsoverskridelsene i stor grad ligger utenfor de lokale partenes kontroll. Vi ser at staten er i den unike situasjon at de øker sine inntekter, blant annet på grunn av energikostnadene, og mener derfor at de bør bidra inn mot finansieringen av et viktig klimaklokt samferdselstiltak. Vi ønsker å ta dette opp med samferdselsstatsråden, sier Hammer Krog.