Bærum kommune har utarbeidet om konsekvenser av mulige kuttforslag på prosjektet Fornebubanen. Notatet er utarbeidet etter anmodning fra Viken fylkeskommune.

En hovedkonklusjon i notatet er:

Etablering av en kapasitetssterk metro var en av forutsetningene for plangrepet i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3). Hvis metro ikke bygges, vil ikke området kunne håndtere den trafikkmengden som vil oppstå ved utbygging av opptil 11 000 boliger. Videre vil kommunen ikke kunne nå målsettingen om nullutslipp og nullvekst i biltrafikk.

Les hele notatet her.