Forrige uke åpnet Fornebu HUB, en samleterminal for varegods. Terminalen tar imot varer fra alle store transportører og distribuerer de ut på Fornebulandet med varesykler og mindre el-kjøretøy.

Varelogistikken i dag er lite koordinert, og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft», tar mye plass og belaster bymiljøene unødvendig. Potensialet for å redusere både utslipp og antall kjøretøy i varetransporten er derfor stort.

- Fornebu HUB er et pionerprosjekt innen varelogistikk. Ingen andre steder i landet er det testet ut tilsvarende løsninger. Vi er glade for å åpne terminalen, og ser frem til å høste erfaringer og videreutvikle konseptet, sier prosjektleder i Bærum kommune Ingeborg Briseid Kraft.

Bærekraftige mobilitet- og logistikkløsninger er nødvendig for å nå kommunens bærekraftmål. Nærmere 40 prosent av de direkte utslippene i kommunen kommer fra tunge kjøretøy og varebiler. Derfor arbeider Bærum kommune for å utvikle fremtidens løsninger for varelogistikk. En samleterminal for varegods er et fremtidsrettet tiltak for å realisere visjonen om Fornebu som et nullutslippsområde med nye og klimavennlige løsninger for mobilitet og logistikk.

Samarbeid skal gi mindre forurensing og bedre byliv

Fornebu HUB skal sørge for fulle kjøretøy, utslippsfri levering og god service til varemottakere på Fornebu. Prosjektet skal bidra til at varer reiser mer kollektivt, altså i samme kjøretøy. På Fornebu HUB skal varer lastes om fra lastebiler og fraktes ut på Fornebulandet med varesykler og mindre el-kjøretøy. Omlasting til mer miljøvennlige fremkomstmidler vil bidra til mindre forurensing, redusere trafikken og tidsbruken for vareleveranser og bidra til et bedre byliv.

For å lykkes med prosjektet kreves et omfattende samarbeid mellom både offentlige og private aktører, transportører, bestillingsansvarlige og mottakere. Jo flere som deltar i prosjektet, jo større virkning vil det få. Bærum kommune vil også̊ å teste ut tilleggstjenester det er behov for i en varelogistikk-kjede i dialog med deltakerne.

Illustrasjon av bærekraftig varetransport
Fornebu HUB skal bidra til bærekraftig varetransport til Fornebulandet

Om Fornebu HUB

Fornebu HUB er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, Aker Property Group og Bytjenester. Det er Aker Property Group som har utviklet samleterminalen på Fornebu i samarbeid med Bærum kommune og Bytjenester.

Fornebu HUB er en del av prosjektet Varelogistikk i E18 Vestkorridoren – et samarbeidsprosjekt mellom Bærum, Asker, Oslo og Drammen, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen.

Fornebu HUB er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

For mer informasjon om prosjektet og kontaktinformasjon besøk
www.fornebuhub.no