Høringsmøte

Formannskapet inviterer til høringsmøte i Rådhuset tirsdag 5. april kl. 17.
Innbyggere, lag og organisasjoner inviteres til å presentere sine synspunkter med
korte innlegg, inntil 5 minutter. 

Påmeldingtil lisa.bang@baerum.kommune.no innen mandag 4. april kl. 12.

Velkommen!

Rådmannen legger miljøhensyn og behovet for bærekraftig byutvikling til grunn i sitt Fornebu-forslag. Forutsatt at økt utnytting ikke går på bekostning av gode bo- og bykvaliteter anbefaler rådmannen at boligtallet økes til mellom 9 000 og 11 000 boliger.

- Hovedtrekkene i arealdisponeringen i dagens planverk må beholdes. Det vil si natur- og grøntområder, veisystem og lokalisering av utbyggingsområder og beholdes, understreker rådmann Erik Kjeldstadli.

Revidert kommunedelplan

Dagens ramme er totalt 6 300 boliger, den anslåtte boligveksten vil utgjøre en økning på om lag 45 prosent. – Utbyggingen skal etter planen hovedsakelig skje med høyere utnyttelse i nærheten av metrostasjonene. Byggehøydene vil være basert på prinsippene i gjeldende KDP2 med et gjennomsnitt på 5-6 etasjer, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.
– Vi anbefaler en revidering av den over 15 år gamle Kommunedelplan 2 for Fornebu som ble vedtatt i 1999 for å åpne for økt utnyttelse. Prosessen vil ta 1,5 år og det blir lagt opp til bred medvirkning, sier rådmannen.

Klimaklok utbygging

Bærekraftig byutvikling ligger til grunn for videre utvikling av Fornebu. Fremtidens utbygging av Fornebu må fornye og oppdatere forutsetningene for høye energi- og klimaambisjoner som lå til grunn for 1999-planen. Fornebu skal være et forbilde for klimaklok byutvikling, slår rådmannen fast.
Fornebubanen og Vestre lenke fra E18 må være sikret finansiering og gjennnomføring før vi kan gjennomføre økt utnytting, sier rådmannen.

Næringsbygg

Det er etablert over 20 000 arbeidsplasser på Fornebu siden siste fly lettet høsten 1998. Bolig og næringsformål kan med fordel i større grad kombineres på området. Dette vil kunne gi grunnlag for en større variasjon i næringslokaler, og igjen større utbud og variasjon i arbeidsplasser. Fornebu skal fortsatt oppleves som et attraktivt sted for å etablere kompetansearbeidsplasser.

Boligpolitisk profil

Fornebu har kvaliteter som tåles å dele med flere. Videre utbygging må sikre en variasjon i tilbud av boliger både i pris, størrelse og boligtyper. Det må fortsatt sikres en betydelig andel av boliger med boligsosial profil.

Her kan du lese hele saken.