Med digitalisering ønsker kommunen å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige.

Digitalisering vil skape en kanal for dialog, involvering og medvirkning samt bidra til økt grad av selvhjelp, mestring og læring.

Utkast til Digitaliseringsstrategi er et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner all digitaliserings- og IT-virksomhet i kommunen. Den skal kommunisere retning og prioriteringer, både innad i egen organisasjon og utad i Bærumssamfunnet.

Foreløpig utkast til Digitaliseringsstrategi for Bærum kommune ble presentert for formannskapet 31. januar.

Les utkastet her.

Endelig forslag til strategi skal behandles i de ulike sektorutvalgene før behandling i formannskap og kommunestyre.

Har du innspill? Send en e-post til post@baerum.kommune.no Skriv Digitaliseringsstrategi i emnefeltet.