Høsten 2015 ba rektor ved Gullhaug skole, om tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette på grunnlag av en families klage på skolens håndtering av deres barns psykososiale skolehverdag.

Der er gjennomført et omfattende tilsyn med bredt fokus på Gullhaug skole høsten 2015.

Tilsynet vurderte skolens forebyggende og systematiske arbeid ved meldte mobbesaker og internkontroll, samt kommunens oppfølging av kravene i opplæringsloven.

– Foreløpig rapport foreligger nå og vi konstaterer at fylkesmannen i hovedsak mener at Bærum kommune har gode rutiner og en tilfredsstillende praksis, sier skolesjef Siv Herikstad. Fylkesmannens tilsyn har gitt verdifull tilbakemelding om og vurdering av arbeidet i Bærum kommune knyttet til opplæringsloven §9 a, sier Herikstad.

Fylkesmannen har pekt på fire forbedringsområder, som Bærum kommune skal følge opp. De går i hovedsak på hvordan vi skriftliggjør, ansvarliggjør og dokumenterer tiltak som iverksettes. Bærum kommune vil sørge for at tiltak blir iverksatt og fulgt opp på disse områdene.