Over 70 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019 gikk over i arbeid eller utdanning, viser en rapport som Formannskapet behandlet 26. august.

Den årlige statusrapporteringen på nøkkeltall og oppfølging av kvalitetsmålene for flyktningarbeidet viser at måloppnåelsen ved avsluttet program har økt de siste årene, fra et nivå på 48 prosent i 2016, 53 prosent i 2017 og 67 prosent i 2018. Fem år etter avsluttet program var 69 prosent av introdeltakerne som avsluttet program i 2013, i arbeid eller utdanning. Kommunen har en innovativ tilnærming i arbeidet, setter ambisiøse mål og har et høyt fokus på arbeid og integrering.

Rapporten viser også at bosettingsnivået av nye flyktninger er gradvis sunket de siste tre årene, fra 309 i 2016 til 81 i 2019. Antall familiegjenforeninger er fortsatt på et lavt nivå – 26 personer i 2019 (25 i 2018). Det er et mål om å tilstrebe spredt bosetting i kommunen – totalt har ca 30 prosent av bosettingene i tiden 2016 til 2019 skjedd i de østlige skolekretser.

Formannskapet tok rapporten til orientering.