Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et nasjonalt tiltak mot barnefattigdom.

Inkluderende fritidsmiljø
Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
Det er et mål at tiltakene også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Aktivitetsrettede tiltak
Landets kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og deres familier

  • kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • kan delta i ferieaktiviteter
  • ønsker å delta på alternative mestringsarenaer.

Hvem kan søke:

  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
  • Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd.

Søknadsfrist er 8. desember 2017. Tildeling av midler finner sted i mars-april 2018.

På BufDir sin nettside  finner du mer informasjon om tilskuddsordningen.

Søknadsskjema finner du på tilskuddsordningens nettside.

Her finner du regelverket, veileder og årsplan. 


Har du spørsmål, ta kontakt med Josefin Larsson på mobil 934 78 388 eller på e-post josefin.larsson@baerum.kommune.no 

Litt mer om arbeidet
Ordningen er et av flere tiltak som inngår i Barn som lever i fattigdom, regjeringens strategi (2015 – 2017). Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål, om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.