Forslag til Kommunedelplan 3 (KDP3) Fornebu er lagt frem til politisk behandling og omfattende innbyggerinvolvering. Forslaget er en moderne, tidsriktig og urban plan som er innrettet på å møte globale og regionale utfordringer, med blant annet klima og befolkningsvekst.

Planen skal samtidig bidra til å utvikle et sted som er attraktivt for næringsliv og de som bor og besøker Fornebu.

I forslag til KDP3 legger rådmannen til grunn en klimaklok og bærekraftig utvikling av Fornebu med vekt på gangavstand til hverdagsfunksjoner, rekreasjon og kollektivtransport, den såkalte «fem-minuttersbyen».

LES DEN POLITISKE SAKEN TIL FORMANNSKAPET 

SE ILLUSTRASJONER 

Fornebu skal fremstå med attraktive gater og byrom for ferdsel og opphold for myke trafikanter og tilgang til parker og bynatur. Det legges vekt på bebyggelse med miljøriktig og variert arkitektur, og med et mangfold av boliger for mennesker i forskjellige livsfaser og med ulike livsstiler.

Utbygging og byplan

• Fornebu med tre områder: «Byen», «Parken» og «Landet». Inndelingen gir innbyggere valgfrihet og mulighet for livsstil- og livsfasevariasjoner. De tre boligområdene definerer overganger fra mer byliv nær metrostasjonene til landlige boområder med lavere utnyttelse i randområdene.

• «Byen» vil fremstå med tre lokalsentra rundt metrostasjonene: Fornebuporten, Flytårnet og siste stopp ved Fornebu Sør – alle med hver sin identitet.

• Arkitekturen skal preges av mangfold og variasjon med hensyn til form, høyder, farger og materialvalg. Kortere fasader, individuelle uttrykk og variasjon i utformingen blir viktig, sammen med utsyn og nok sol på utearealer.

Utbygging over mange år

• Med de forutsetningene som ligger i de overordnede byplan- og utbyggingsgrepene legger rådmannen til grunn en planramme på 11 000 boliger.

• Det skal tilrettelegges for en mer framtidsrettet trafikk og mobilitet som kan bidra til å nå kommunens klimamål.  Hoveddelen av utbyggingen skjer etter at Fornebubanen er på plass.

• Eksisterende parker og områder for rekreasjon ligger fast i planforslaget. Det foreslås tiltak for å heve kvaliteten på og innhold i grøntområdene.  Enkelte mindre områder omdisponeres fra andre formål til park.

• Det åpnes også for mer næringsetablering i hovedsak innenfor dagens næringsområder, men også næring i boligområdene.

Store investeringer

Den videre boligutbygging krever investeringer på om lag 5,1 mrd de nærmeste 20 år til sosial infrastruktur som skoler, barnehager og omsorgsboliger.  Bærum kommune har fått godkjenning til å forhandle om utbyggingsavtale med OBOS for sosial infrastruktur for fase 2. Dette som en konsekvens av Kommunal og moderniseringsdepartementets samtykke til å fravike reglene i Plan- og bygningsloven kapittel 17 i vedtak datert 28.10.15. Dette vil bedre kommunens økonomiske bæreevne når det gjelder å kunne øke boligtallet fra om lag 6 300 boliger til om lag 11 000 boliger.

Kommunen vil søke departementet om at muligheter til utbyggingsavtaler skal utvides også til å omfatte de øvrige boligutbyggere på Fornebu.