Kommunestyret 21. oktober vedtok reguleringsplanen for Evjebakken 19. Dette er privat forslag til detaljregulering.

Reguleringen  legger til rette for bruk av eksisterende verneverdig hovedbygning til boligformål og for oppføring av tre nye eneboliger. Hovedutfordringene i saken er ny boligbebyggelse i bratt terreng, bruk av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse og trafikksituasjonen i Evjebakken.

I forbindelse med behandling av saken ble følgende vedtak fattet i tillegg:

Det skal før og under utbyggingen samarbeides med FAU/skole om tiltak for å sikre trygg skolevei. Fotgjengerfelt og eventuelt fartsdemping skal etableres.

FAU tas med i prosessen når plan for håndtering av anleggstrafikk i byggeperioden utformes jfr reguleringsbestemmelsene § 9.3

Videre legges det vekt på at anleggstrafikk skal unngås bestemte tider på dagen, når skolebarn er på tur til og hjem fra skolen.
Tidspunktene fastsettes i samarbeid med FAU.

Les hele saken her.