Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en rekke gode tiltak, men kan også skape utfordringer for kommunen.

Kommuneøkonomien for Bærum

Regjeringen legger opp til en reell vekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 7,3 mrd kroner i 2016. Frie inntekter utgjør 4,7 mrd av veksten.  

 

Bærum kommunes frie inntekter for 2016 anslås til om lag 6,9 mrd kroner, som innebærer en vekst på i overkant av 300 mill kroner. En betydelig del av denne veksten vil blant annet være bundet opp i demografiske kostnadsøkninger, likebehandling av private og kommunale barnehager og større økonomisk ansvar for vanskeligstilte grupper.

Bærum kommunes andel av Regjeringens vedlikeholdspakke for skoler og omsorgsbygg er 11 mill kroner.

- Det er positivt med en økning i frie inntekter, samtidig som det er uklart hvor mye som blir igjen som følge av bundede midler, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Foreløpige anslag tilsier at Bærum kommune får en økning i frie inntekter i statsbudsjettet enn forutsatt i Rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2016-2018, sier kommunaldirektør Kristin W. Wieland.

Grinimuseet

- Det er svært gledelig at Grinimuseet får midler over statsbudsjettet til opprusting av sin utstilling. Museet formidler en meget viktig del av norsk krigshistorie, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Museet for den største tyske fangeleiren under 2. verdenskrig får to millioner kroner over statsbudsjettet, for å ruste opp utstillingen

Viktige samferdselsprosjekter

- Vi konstaterer med tilfredshet at det er midler til både planlegging og grunnerverv til ny E18 Lysaker-Ramstadsletta. Vi forutsetter at grunnerverv kan gå så raskt og smidig som mulig, og ikke bremser fremdriften, understreker Hammer Krog.

Kostnaden for videre planlegging av Fornebubanen er beregnet til om lag 200 millioner kroner og statens andel utgjør 100 millioner kroner. - Vi håper det snart inngås en bymiljøavtale mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å sikre fremdriften for Fornebubanen, sier ordføreren. 

Regjeringen setter av 120 mill. kr til videre planlegging av Ringeriksbanen, og videreføring av E16 mellom Sandvika og Wøyen.

Veksttilskudd uteblir

Bærum er en av de mest voksende kommunene i Norge med en befolkningsøkning på om lag 2000 per år. Regjeringen foreslår en betydelig utvidelse av ordningen med veksttilskudd, uten at den omfatter Bærum.

- Det er skuffende at en presskommune med høy vekst, og store investeringsbehov ikke omfattes av ordningen med veksttilskudd. Dette understreker nødvendigheten av å få gjennomført endringer i inntektssystemet, eller innført andre ordninger som tilgodeser presskommunene, avslutter ordfører Lisbeth Hammer Krog. 

Pressemelding om Statsbudsjettet for 2016,
Bærum kommune