- Vi er glad for at usikkerheten er over og at ny E18 blir bygd, men vi skulle gjerne sett et bedre resultat. Vi lover å fortsette kampen for tunell som skal skjerme bomiljøene på Høvik og Stabekk, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Det er godt at forhandlingene om Oslopakke 3 nå ser ut til å ha funnet en løsning og at hovedlinjene for bygging av  ny  E18 består.  Ny E18 blir bygd!  Vi kan dermed videreføre arbeidet med reguleringplan for Lysaker - Ramstadsletta, sier ordføren.

– Det  er sterkt beklagelig at tunellen som skal skjerme bomiljøene på Høvik skyves ut i tid. Det er i dette området ny E18 har de største gevinstene for bomiljøet og for mulig byutvkling. Vi vil stå på for å sikre kontinuerlig fremdrift, slår ordføreren fast.

– Det er viktig å slå fast at første etappe har med seg både Gjønnestunellen og Vestre lenke . Gjønnestunellen er viktig for å sikre både bomiljø og god bussfremkommelighet i hele Østre Bærum. Vestre Lenke til Fornebu er viktig for videre  utbygging på Fornebu og at slik utbygging kan gi bidrag til realisering av  Fornebubanen, sier ordføreren.

– Det er også positivt at Røa-tunellen er inne i planene. Den er viktig for Bærum, sier Hammer Krog.

Fornebubanen 2024
Fornebubanen er skjøvet frem til 2024. – Det må da være mulig å få dette prosjektet gjennomført raskere. En del av løsningen kan være å starte utbyggingen på Fornebu-siden, her er planene klare, sier ordføreren.

– Forsinkelser rammer både innbyggere, næringsliv og ikke minst den videre utbygging av Fornebu. Det er ikke aktuelt å øke utbyggingen til 11 000 boliger uten samferdselsløsninger, og da er Fornebubanen sentral, fastslår ordføreren.

Flere elementer i ny E18
Ny E18 består etter Oslopakke 3-forhandlingene av følgende delelementer:

  • En ny fasefordeling av utbyggingen der første etappe blir Lysaker - Strand og at tunnellen under Høvik kommer senere og samtidig med tunnellen under Sandvika 
  • E18 får samme feltinndeling som i dag dvs 3 felt ut og 2 felt inn til Oslo. Dette er noe redusert ( 1 felt er tatt ut) i forhold til opprinnelige planer
  • Ny terminal på Lysaker tas ut av  E18 planene og skal ha sitt eget planløp bl.a i samarbeid med Oslo.
  • Noen sykkelveier i tilknytning til Fornebu og Gjønnes reguleres , men bygges ikke av E18 prosjektet

Å redusere feltene på E18 fra 3+3 til 2+3 innebærer mindre fleksibilitet for å kunne prioritere bl.a. miljøvennlig transport eller næringstransport i ett eller flere felt. Videre medfører færre felt  større problemer  ved trafikkavvikling ved ulykker eller planlagt vedlikeholder ,  herunder større  belastninger på lokalveinettet når slik skjer.

 - Jeg opplever at feltreduksjonen er mer bestemt av politisk symbolretorikk enn faglig fundamentert. Det er beklagelig  og lite fremtidsrettet. Vår intensjon var hele tiden at ny E18 ikke skulle medføre økt trafikk av personbiler over Oslo grense. Ny E18 skulle gi muligheter for å prioritere nyttetrafikk og bl.a. El-biler. Det blir verre nå, sier Hammer Krog.

 - Jeg vil likevel presisere at det er en lettelse at Oslopakke 3- forhandlingene er over og at arbeidet med ny E18 kan fortsette. Vi skal fortsette kampen for bomiljøene på Høvik og Stabekk, og ny terminal på Lysaker, sier Lisbeth Hammer Krog.