Tallene for energibruk per kvadratmeter i kommunens eiendomsmasse i 2017, viser en gjennomsnittlig nedgang på 2,3 prosent i forhold til året før.

Bærum kommune har gjennom den nylig vedtatte Klimastrategi 2030 vedtatt at energibruk per kvadratmeter i kommunens eiendomsmasse skal reduseres med 12 prosent innen 2020, og det skal jobbes for å oppnå en klimanøytral bygningsportefølje.

Som måleindikator for energibruk og energireduksjon, brukes tall som årlig rapporteres inn til Statistisk sentralbyrå som KOSTRA-tall. 

Energibruken rapportert inn til KOSTRA var 81.137.181 kWh med en kostnad på 72,9 millioner kroner i 2017. Tallene for energibruk per kvadratmeter i 2017 viser en gjennomsnittlig nedgang på 2,3 prosent i forhold til 2016.

For å følge opp energi og bruk av vann brukes energioppfølgingssystemet (EOS). Rapporten fra EOS-leverandør OneCo per 30.09.2017 viste en årsprognose på tre prosent energireduksjon

Fornybar energi, energieffektive løsninger og optimalisert drift

For å kunne redusere energibruk i kommunens eksisterende eiendomsmasse ytterligere fremover, blir viktige innsatsområder innføring av fornybare energikilder, nye og mer energieffektive energiløsninger, optimalisering av drift og bedre rutiner. Samtidig bygges alle nye formålsbygg med høye energikrav og miljøambisjoner.