Elevundersøkelsen 2022: Nå ser vi virkningene av nærmere tre år med pandemi

Resultatene viser at 10,1 pst av elevene på 7. trinn i bærumsskolen melder at de er blitt mobbet, mot 9,9 nasjonalt. Tilsvarende tall for 10. klasse er 6,5 i Bærum mot 7,4 nasjonalt. Tendensene som kommer frem i Bærum er sammenfallende med tendenser på nasjonalt nivå. -

- Nærmere tre år med pandemi har satt preg på skolehverdagen i Bærum og over hele landet. Vi må spille på lag for å «ta tilbake» et trygt og inkluderende skolemiljø – det omfatter foreldre, elever, frivilligheten, lokalsamfunnene og den enkelte skole, sier leder for Hovedutvalg barn og unge i Bærum, Haakon Kvenna Veum.

- Noe av det viktigste for barn og unge er å bli sett, oppleve tilhørighet og mestring og å føle seg trygg – på skolen og på andre arenaer i livet. Det handler om å mestre livet, sier Veum.

Høsten 2022 har 91,8 prosent av alle våre elever på 5.-10-trinn (8676 av 9451 inviterte) besvart undersøkelsen.

- Rektorer melder at de opplever at flere elever strever med sosiale ferdigheter, og at språkbruken er blitt hardere etter pandemien. Dette kan skyldes at mange har blitt sittende mye alene, med mindre sosial kontakt enn vanlig. Vi er avhengig av lokalsamfunnene og frivilligheten for å skape arenaer for samvær, sier direktør Oppvekst Brynhild Farbrot. Hun trekker i den forbindelse frem arbeidet til Lommedalen idrettslag som inviterer alle barn og unge med.

- Bærum kommune har flere virkemidler i arbeidet med å fremme et trygt skolemiljø, forebygge mobbing og håndtere sakene godt; en god plan for kontinuerlig og systematisk arbeid ved skolene, kompetent skoleledelse, mobbeknapp for å varsle, og Trygg-kontakten. Det er viktig for oss å undersøke godt og å lytte til de involverte elevene og deres foresatte for å vurdere hva som vil være de riktige tiltakene i hver enkelt sak. Det er ofte komplekse årsaker som krever tiltak på både gruppe- og individnivå, sier kommunalsjef skole, Anne-Marie Waag.

- For å sikre et trygt skolemiljø og hindre at barn faller utenfor fellesskapet, er det viktig å se alle tiltak i sammenheng. Samling av alle oppvekstmiljøene i Bærum kommune under ett direktørområde er et grep som er gjort for å sikre sammenhengende tjenester. Det styrker vår evne til å finne riktige og effektive tiltak, sier Brynhild Farbrot.

- Det er ingen skoler i Bærum som utpreger seg med store utfordringer, men det er enkeltklasser eller trinn som vi følger opp spesielt, slår Waag fast.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om blant annet læring, trivsel, motivasjon og mobbing. Nasjonalt er det obligatorisk å legge til rette for at elevene på 7. og 10. trinn kan besvare undersøkelsen, men det er alltid frivillig for elevene å svare på spørsmålene i undersøkelsen. 

Se Elevundersøkelsen - Udir