Nær 8900 elever i bærumsskolen har svart på Elevundersøkelsen 2017. 92 prosent av elevene sier at de trives svært godt eller godt på skolen.

95 prosent av elevene svarer at de ikke har opplevd å bli mobbet, eller har opplevd å bli mobbet en sjelden gang. Dette er om lag samme resultat som forrige undersøkelse.  4,6 prosent, det vil si 404 elever, svarer at de har blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Vi har nulltoleranse for mobbing i bærumsskolen, derfor har vi satset ekstra på tiltak i skolen, sier skolesjef Siv Herikstad.

Bærumsskolene har de siste to årene satt arbeidet mot mobbing som innsatsområde nummer én. I 2017 ble det ansatt to tryggkontakter på heltid, samt miljølærere på alle barneskoler. Det har også blitt jobbet frem felles rutiner for forebygging og håndtering og foreldre og elever har fått en ny, digital kanal for å melde ifra (Mobbeknappen).

Digital mobbing

Når det gjelder digital mobbing svarer over 98 prosent av elevene i undersøkelsen at de ikke har blitt mobbet digitalt, eller at de har blitt mobbet digitalt en sjelden gang. 1,7 prosent svarer at de har blitt mobbet digitalt 2-3 ganger i måneden eller oftere.

– Jeg gleder meg over at vi har lave tall på digital mobbing, men vi er ikke mål før alle elever har en digital hverdag uten krenkelser. Også her er et godt samarbeid mellom skole og hjem viktig for å lykkes, sier Herikstad.

Forskjeller mellom kjønnene

Det ser ut til å være en tendens der flest gutter opplever å bli mobbet i 5. og 6. trinn og det handler mye om språkbruk, mens det det er flest jenter som opplever å bli mobbet på 9. og 10. trinn. De eldste jentene opplever mer baksnakkelse og utestenging.