Rambøll har overlevert rapport for del 2 av evaluering av satsingsprosjektet «Digital skolehverdag», på oppdrag for Bærum kommune.

 

Noen hovedkonklusjonene fra evalueringsrapporten er (sitat): 

  • det skjer en positiv, om enn langsom, forsiktig og noe spredt, utvikling og kvalitetsforbedring av pedagogisk praksis ved skolene som inngår i evalueringen.
  • funn fra andre runde med datainnsamling tyder på at skolene bruker nettbrett i undervisningen på en mer hensiktsmessig og balansert måte enn tidligere.
  • det er en tendens til at lærerne legger litt mer vekt på opplæring i morgensdagens kompetanser som del av elevenes læringsarbeid, enn det som var tilfelle i første datainnsamlingsrunde 
  • foresatte til elever ved skoler med lang erfaring med nettbrett er mer positive til nettbrett, noe som tyder på at nettbrett over tid blir en mer og mer naturlig og integrert del av elevenes skolearbeid
  • samlet sett indikerer resultatene at bruk av nettbrett fungerer bedre i barneskolen enn i ungdomsskolen
  • undervisningstiden brukes samtidig effektivt og elevene aktiveres og involveres mye i eget læringsarbeid.
  •  analyser av nasjonale prøver avdekker det som kan være en positiv resultatutvikling i 2017 blant gutter på 5. trinn i engelsk på pulje 1-skoler og blant gutter i lesing på pulje 2-skoler.

- Vi er glad for at vi påny har fått en reflektert og nyansert rapport som påpeker de positive effektene av bærumsskolens arbeid med digitale ferdigheter. Samtidig får vi klare råd for videre utvikling som skal sikre optimal utnyttelse av teknologien i opplæringen.  Rapporten er en anerkjennelse av innsatsen fra våre lærere og skoleleder i dette store omstillingsarbeidet, sier skolesjef Siv Herikstad.

Link til utgaven i ISSU

https://issuu.com/baeringen/docs/evaluering_av_digital_skolehverdag_

 

 

Rapporten baserer seg på funn fra datainnsamling høsten 2017 og våren 2018, hvor vi har gjennomført observasjoner, gruppeintervjuer, effektmålinger og en spørreundersøkelse blant foresatte med barn på skoler som har tatt i bruk nettbrett (de tre første puljene). Nettbrettsatsingen hadde sin oppstart ved fem bærumskoler i januar 2015 og er siden blitt gradvis og puljevis utvidet til å omfatte flere og flere skoler. Fra og med august 2018 vil satsingen omfatte alle barne- og ungdomsskoler i Bærum kommune.