Kommunestyret 3. mai vedtok detaljregulering for Vallerveien 146 "Det gode nabolag" som er fremmet av TAG arkitekter AS på vegne av Scandinavian Property Group (SPG).

Bærum kommune har i samarbeid med Husbanken, utviklet boligkonseptet «Det gode nabolag», som skal legge til rette for sambruk på tvers av livssituasjoner og funksjonsnivå.

Det gode nabolag omfatter 65 boenheter hvorav 16 omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, én personalbase, 12 boenheter for førstegangsetablerere til 15 % under markedspris.  I tillegg kommer tre familieboliger øremerket startlån fra Husbanken. De resterende
leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet. Scandinavian Property Group kjøpte eiendommen fra Bærum kommune i januar 2020 og skal stå for realiseringen.

En naturkartlegging har avdekket at store deler av planområdet består av rødlistede naturtyper, blant annet kalkbarskog og den sterkt truede kalkedelløvskog. Dette har bidratt til å utfordre prosjektet Det gode nabolag. 

Les hele saken om Det gode nabolaget her.