Samferdselsdepartementet har i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitert Bærum kommune til å delta i arbeidet med å utarbeide og inngå en byvekstavtale for Osloområdet.

Hensikten med byvekstavtalene er å legge til rette for et løpende samarbeid mellom de viktigste aktørene som kan bidra til en areal- og transportutvikling i tråd med nullvekstmålet for persontransport med bil.

Formannskapet 19. juni behandlet saken og fattet følgende vedtak:

  • Bærum kommune deltar i forhandlinger om byvekstavtale.
  • Bærum deltar i den den politiske styringsgruppen med ordførere.
  • I den administrative forhandlingsgruppen deltar kommunaldirektør for samfunn. Ordfører deltar i den administrative gruppen ved behov .
  • Resultatet etter forhandlingene legges frem til behandling i Kommunestyret før avtale inngås.