Bærum kommune ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en byvekstavtale for Osloområdet. Formannskapet 12. november sluttet seg til den fremforhandlede avtalen.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

  1. Bærum kommune slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale 2019-2029, datert 26.06.2019, mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten.
  2. Bærum deltar i den politiske styringsgruppen med ordfører.
  3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utnevne representant til den administrative koordineringsgruppen.

Bakgrunn 

Bærum kommune ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en byvekstavtale for Osloområdet. Avtalepartene i byvekstavtalen er Staten ved Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), Akershus fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård.  Formannskapet ga mandat for forhandlinger i møte den 19.6.18. Gjennom høsten 2018 og våren 2019 har det vært tilsammen 8 møter i administrativt forhandlingsutvalg.

Den 17. juni 2019 kom man i administrativt forhandlingsutvalg fram til enighet om en avtaletekst som 26. juni 2019 ble underskrevet av partene og overlevert politisk styringsgruppe for byvekstavtalen for videre behandling. Kommunedirektøren underskrev på vegne av Bærum kommune. Den fremforhandlede avtalen skal behandles av Fylkesutvalget i Akershus, Oslo bystyre og kommunestyrene i Bærum, Skedsmo og Oppegård før regjeringen som siste instans slutter seg til avtalen.

Mål og forpliktelser

Målet for byvekstavtalen er nullvekstmålet. Det vil si å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange. Reduksjon i bilkjøring er et viktig virkemiddel for å nå Norges klimamål.

Byvekstavtalen skal legge til rette for samarbeid om en effektiv og forutsigbar oppfølging, strategier, retningslinjer og handlingsplanen i Regional plan for areal og transport i Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. En tett oppfølging av regional plan er en forutsetning for å nå nullvekstmålet.

Byvekstavtalen stiller forpliktene krav til staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Bærum og Oslo kommuner forplikter seg blant annet til å arbeide for en høy arealutnyttelse langs Fornebubanen.

Les hele saken her.