Kommunestyret 27. november godkjente fremforhandlet byvekstavtale, som er en forutsetning for bygging av Fornebubanen.

Byvekstavtalen har som formål å bidra til reduserte klimagassutslipp fra vegtrafikken slik at Norge når målene i klimaforliket og internasjonale forpliktelser på klimaområdet. Gjennom byvekstavtalen inngår stat, Oslo og Akershus fylkeskommune, sammen med Bærum, Skedsmo og Oppegård kommuner et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud.

Bærum kommune ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en byvekstavtale for Oslo-området. 26. juni 2019 ble avtalen underskrevet av partene og overlevert politisk styringsgruppe for byvekstavtalen for videre behandling. Avtalen skal godkjennes av alle avtalepartene.

Les byvekstavtalen her.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

  1. Bærum kommune slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale 2019–2029, datert 26. juni 2019, mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og staten.
  2. Bærum deltar i den politiske styringsgruppen med ordfører.
  3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utnevne representant til den administrative koordineringsgruppen.