Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet kommunestyrets debatt om budsjett 2018 og Handllingsprogram 2018-2021. Hovedpunktene i talen følger nedenfor:

«Vi må ta skrittene nå for å sikre bærekraftig velferd i fremtiden, ellers så venter dramatiske kutt som smerter. Dette budskapet kom fra vår statsminister i sammenheng med fremleggelse av statsbudsjettet i høst.

I Bærum sier vi: "tenke langt og handle nå" nettopp for å unngå overraskende, smertefulle kutt. Vår Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) har bidratt til å legge et godt grunnlag for fremtiden. Takk til Rådmannen som med dette handlingsprogrammet rigger kommunen ytterligere for langsiktig bærekraft.

Bærekraft

Vi kjenner alle utfordringsbildet. I tillegg ser vi rettighetsfesting og normsatser som utfordrer vårt lokale handlingsrom. Dette er ikke bærekraftig.

 Fortsatt ansvarlig styring vil sørge for at vi har driftsresultater som bærer de investeringer som er nødvendige. Samlet investerer vi for litt over 9 mrd. Dette øker gjelden og presset på driften, men håndterbart. Innholdsmessig fordrer dette en omstillingsdyktig kommune. Da blir det sentrale spørsmålet om dette HP svarer på utfordringene. Jeg mener det gjør det.

Kommunestyret har allerede pekt ut en tydelig retning. Vi har satt en viktig dagsorden sammen gjennom visjonen «sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet og bærekraft» og de fire målene om bærekraftige tjenester, balansert samfunnsutvikling, innovasjon og gjennomføringskraft, - og ikke minst innbyggerdialog og involvering. 

Bærekraftig velferd realiseres gjennom tre hovedgrep:

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Mestring og selvhjulpenhet og 
  • Effektive tjenester. 

I disse punktene ligger det innovasjon og nytenkning.

Det er viktig å se langt frem, men vi må også ha oppmerksomheten her og nå. Våre politiske hovedutvalg har dette blikket. Tjenestene følges tett. Det gjøres særdeles viktige satsinger i dette HP:

  • Forhindre utenforskap og redusere barnefattigdom
  • Styrking av støtteordninger for deltakelse i sosiale aktiviteter
  • Tidlig innsats i barnehagen
  • Videre styrking av helsesøstertjenesten
  • Skape stabile boforhold.

Vi skal være oppmerksomme på innbyggere som trenger å bli sett. Tjenester må finne hverandre. Skytterdalen er et godt eksempel hvor vi ser at en felles tilnærming gir resultater. Ikke minst fordi de som bor der er invitert med på å skape et bedre bomiljø.

Digitalisering 

Gjennom livet har våre innbyggere behov for kommunale tjenester, og i sitt møte med oss ønsker vi at de skal møte ETT Bærum. Vi har derfor satt teknologi på vår politiske dagsorden. Seminaret Digitaliseringsdagen 2017 i kulturhuset den 17. november var en viktig milepæl.

Vi kan være stolte av digitaliseringsstrategien og handlingsplanen.

Med kunnskap skal vi diskutere og være del av den digitale transformasjonen. Et utrolig spennende tverrgripende område som må - og skal - handle om nye typer arbeidsprosesser, forenkling, fornying og forbedring. 

Det må handle om samarbeid og samordning internt i egen organisasjon og eksternt mellom næringsliv, lag og organisasjoner og på tvers av forvaltningsnivåene.Offentlig sektor - stat og kommune må ha en felles grunnmur, mer deling og felles standarder.

Siden 2008 har jeg vært opptatt av hvordan teknologi kan gi våre eldre en tryggere hverdag og større frihet. Diskusjonen har heldigvis endret seg på disse årene. Jeg er utrolig stolt av at Bærum var den første kommunen i landet på velferdsteknologiområdet. Nå har det løsnet. Den digitale trygghetsalarmen er i bruk sammen med medisindispensere og digitale låser. Raskere hjelp når du trenger det. Ingen vekking for å se om du sover. Handle mat på nettet og få det bragt hjem – hovedperson i eget liv. For øvrig, et godt eks på en innovativ anskaffelse.

Nå skal vi snart åpne AtrieX- med bemanning midt i byen vår, blir så stolt.

 Digital skolehverdag

Digital skole med nettbrett skal i løpet av 2018 tas i bruk av alle elever i Bærumsskolen. Erfaringer er høstet. Det ligger store muligheter som vi tar i bruk.

Samtidig skal vi tenke at denne store reformen fortjenter tid. Vi står i et utviklingsarbeid som vil pågå i mange år fremover. Vi lytter til alle aktørene i skolehverdagen og følgeforskerne. Vi korrigerer kursen når det trengs.

 INVOLVERING

Bærum kommune har lange tradisjoner i å involvere innbyggerne. Det er mange gode eksempler på det i praksis.

Engasjementet er stort. DugnadsBærum leverer. Sist søndag opplevde jeg dette under åpningen av det nye kirkesenteret på Tanum. Det var en stor menighet og et lokalmiljø som virkelig omfavnet sitt nye hus.  

Jeg vet også at flere vil bidra, men da må DugnadsBæringen bli sett – og takket.

Denne inkluderingen vil vi trenge når vi skal finne nye svar på de utfordringene vi vil møte fremover. La meg trekke frem et område spesielt. 

Det handler om TILHØRIGHET OG DELTAKELSE.Undersøkelser, nå sist blant barn, viser at det store flertallet opplever en god hverdag. Men det var også ganske mange som savner venner og tilhørighet til andre.

Vi kan invitere til nytenkning også på dette området. Hvordan kan et lokalmiljø åpne opp og legge til rette for møteplasser og aktiviteter som favner vidt? Kanskje vi sammen kan teste ut noen samarbeidsformer? Trene oss på å møte ressursmiljøer på en åpen og likeverdig måte? Vi skal ikke ha alle svarene.

Innsats for andre – ungdomsskoleelever som inviterer til møter, dialog og samvær med unge flyktninger. Vi ser at felles aktiviteter åpner opp. Og vi skal slippe til sosiale entreprenører i samarbeid med våre tjenester. Vårt forsknings- og innovasjonsfond er gull verdt.

Da evner vi å se det store i det små.
Da evner vi å koble strategiske mål med daglige utfordringer.
Vi får ny kunnskap og nye løsninger.
Vi lytter til de som har skoen på.

BÆRUM 2020

Vi er i endring, vi må ta skrittene nå, ref min innledning. De mange gode utviklingsløpene gir trygghet for fremtiden. Tiden tillater ikke å nevne alle.

Felles er at vi viser vei, vi viser en fremoverlent kommune som vil mye, fordi vi er sultne og har ambisjoner på vegne av våre innbyggere, våre elever, vårt næringsliv, de som trenger kommunens hjelp i det daglige og ikke minst vårt miljø.

Vi har lagt et godt grunnlag sammen. Vi vil se mange håndfaste resultater de nærmeste årene. Ikke bare gjennom de fysiske fotavtrykkene som skolebygg, idrettsanlegg, omsorgs- og velferdsboliger, demenslandsbyen, Kadettangen og Elvepromenaden, byutvikling i Sandvika, et levende Bekkestua, fantastiske Fornebu, men gjennom endrede arbeidsprosesser, smartere løsninger og nye samarbeidsformer.

Vi skal fortsatt være pådrivere med stor kraft i realiseringen av ny E18 og ikke minst den sterkt etterlengtede Fornebubanen. Og vi skal fortsatt stå på barrikadene for et høykvalitetstilbud på Bærum sykehus slik at våre innbyggere får et kortreist og bredt helsetilbud.

Så må vi passe på å løfte frem alt det gode arbeidet som gjøres internt, jeg vet det er mange som ønsker det. 

Fremtiden er kritisk tverrfaglig og kaller på dypt samarbeid. Dette kan jeg ikke få understreket nok. Det gjelder internt, og det gjelder partnerskap, samarbeid og dialog med de unike ressursene vi har rundt oss

Vi skal ikke være kjennetegnet av siloer, det må søkes løsninger på tvers.

 HALVVEIS I PERIODEN

Vi er allerede halvveis i perioden. Mange av oss blir trigget av å se fremover og bruker mye tid på utviklerrollen. Men det kan være god grunn til å stoppe litt opp. Se oss tilbake og anerkjenne det vi har fått til sammen.

Jeg takker alle for den politiske innsatsen som legges ned i den politiske hverdagen. Vår gode tone kommer innbyggerne til gode. Uenighet ja, men også en dialog om de sakene vi kan enes om. Og en gjensidig respekt.

Ordfører, våre unge kolleger vil jeg spesielt fremheve. Alltid godt forberedt, viktige synspunkter formidles og fremføres med stor dyktighet.

En stor takk til Rådmannen og alle hans gode folk. 

 Sammen skal vi videreutvikle en kommune som er rustet for fremtiden.