Ordfører Lisbeth Hammer Krogs budsjettale til kommunestyret i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2020 - 2023.

Kjære kommunestyre

Våre innbyggere skal være trygge på at vi er gode på det å være kommune – våre velferdstjenester er det viktigste for oss. 

Vi står foran et spennende år med mange nyåpninger fordi vi satser milliardbeløp i eldreomsorgen, Carpe Diem en milepæl i landets eldreomsorg, vi sikrer boliger for utsatte grupper, nye skoler og nye idrettsanlegg skal bygges..

Det skapes stolthet når andre sier «look to Bærum». Det skapes stolthet når vi går nye veier. Tre-klang eller Oksenøya senter – der barnehagebarn, skolebarn og våre eldre skal få gjensidig glede av hverandre og få tilhold på samme sted inkl nye flotte idrettsflater.

Fellesskapstanken skal råde. Dessuten blir Oksenøya kommunens flaggskips-prosjekt når det gjelder nullutslipp Breeam outstanding.

For andre år på rad er vi på A-listen til Carbon Disclosure Project. Av over 600 byer og kommuner i verden er Bærum på topp i vårt miljø- og klimaarbeid.

Vi har landets beste skole, vi har jevnt over en god kvalitet i omsorgen, leve hele livet satsningen er unik. Vi jobber hardt med å redusere forskjeller blant barn og unge. Arbeidet med å hindre utenforskap er noe av det viktigst vi jobber med. Integrering- og mangfoldsprisen var derfor en god bekreftelse på at vi er på rett vei. 

Vi får uttelling for god byutvikling og tilrettelegging for et bærekraftig næringsliv. Attraktivitet er stikkordet.

Bærum bygger og er under utbygging – det sikrer befolkningsvekst og bærekraftig økonomi.

Samarbeid og partnerskap har vært mitt mantra i alle de 9 budsjett-taler jeg har holdt. Vi må operasjonalisere FNs bærekraftsmål og la mål 17 være bærende for alt vi gjør.

Bare gjennom samarbeid på tvers av fagdisipliner, organisasjonskart og tradisjonell tenkning får vi til gode løsninger som vil være attraktive inn i fremtiden. For, sammen med våre innbyggere, næringsliv og akademia, skaper vi fremtiden

På dette området har det skjedd mye, takk til kommunedirektøren for et «mindset» som ser viktige aktører rundt oss. Alenegang er ingen løsning, det har rett og slett gått ut på dato.

Vi tenker utover og fremover. Det handler om partnerskap og nettverksbygging; SmartCity, NTNU, VID., europeisk samarbeid, FN-samarbeid, storbysamarbeid.

Vi må samarbeide på tvers og over kommunegrensene og med Viken. Asker og Bærum en helt ny naturlig region for Viken. Oslo har blitt lillesøster og Bærum sitter ved det bordet det skal når fordeling av samferdselsmidler skjer i hovedstadregionen.

Vi er blitt en aktør i byvekstavtaleforhandlinger. Et viktig mål er oppnådd. Vi ser fremdeles behovet for et hovedstadsråd.

Kjære kommunestyre!

Vi lever i en omskiftelig verden og samfunnet er i endring – megatrender som globalisering, urbanisering, digitalisering, autonomi, delingsøkonomi, sirkulærøkonomi. Disse trendene må vi forstå og rigge oss for. Da vil vi fortsatt være relevante.

Derfor er det viktig at vi har tydelige veikart som skal bidra til å forme fremtidens bærekraftige Bærum.

Vi inviterer inn slik at vi SAMMEN finner nye og bedre løsninger hvor svaret ikke er gitt på forhånd.  Et godt eksempel er at vi før sommeren fikk tildelt 14 mill fra Innovasjon Norge for å finne fremtidens løsning på overflatevannshåndtering – dette gjør vi i samarbeid med næringslivet og akademia

Kjære kommunestyre!

Vi husker vel alle saken som sto i Budstikka for kort tid tilbake om juletreselgeren som sto på Bekkestua med sine 500 juletrær uten å ha noen plass å selge disse fra – plassen han brukte å stå på, var blitt en byggeplass. Dette har nå løst seg, men hvor han skal selge sine juletrær fra – nei det sto det ikke noe om.

Grunnen til at jeg nevner akkurat denne historien, er fordi vi som kommune står foran omstilling og endring i årene som kommer.

Vår kommunedirektør har i flere år advart oss om: Winter is coming. Vi vet at målkonflikter i mindre grad kan løses med økte rammer.

  • Tjenestene opplever at rammene blir trangere og det mindreforbruket man har sett tidligere år, er nå mer eller mindre borte. Rådmannen har i 2019 måtte gjøre en ekstra innsats for å få driften av tjenestene til å gå i balanse.
  • Normering i skole og barnehage øker kostnadene og båndlegger det lokale handlingsrommet.
  • Vi vet at det blir færre yrkesaktive per pensjonist og flere eldre.
  • Vi står foran en dobling av antall eldre over 80 år de neste 20 årene i Bærum, og vi vet at fødselstallene synker, og vi vet at det allerede nå er vanskelig å finne nok medarbeidere til jobbene i pleie- og omsorgssektoren

Vi har ikke alle svarene - heldigvis. Det er helt greit det. For historien har fortalt oss at nye ideer, nye oppfinnelser og nye løsninger har løst viktige utfordringer opp gjennom tidene. Fremtidsoptimisme er det grunn til å ha til tross for trangere rammer og klimakrise.

 For å bruke professor Kåre Hagen sine ord: «Omsorgskrisen skapes ikke av en eldrebølge, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag».

Mer bruk av velferdsteknologi, for å hindre blant annet fall, nye innovative boformer for å redusere ensomhet, dynamisk lovverk, frivillighet og sosialt entreprenørskap kan være noen løsninger. La meg ta et eksempel: Når innvandrerungdom får mulighet til å tjene penger på våre sykehjem gjennom hyggelige samtaler og vaffelservering, oppnår vi en vinn-vinn situasjon.

Det er så mange hyggelige tiltak som kan settes i gang, men da må alle være villige til å tenke litt utenfor boksen.

Vaner bli fort uvaner når nye tider krever endring.

Nye løsninger må skapes sammen med brukere, pårørende og helse- og omsorgspersonell.

Vårt systematiske innovasjonsarbeid bidrar til nye løsninger for å møte utfordringer både i velferdstjenester og utviklingen av gode bomiljøer og klimatilpassede løsninger.

Bærum benytter handlingsrommet innenfor rammene av anskaffelsesregelverket. Andelen dialogkonferanser med leverandørmarkedet utgjør 25 prosent av alle kunngjorte anskaffelser i Bærum mot 2 % på landsbasis.

Kjære kommunestyre!

  • Det handler om å ha en solid økonomi også i fremtiden
  • Det handler om en klok befolkningsvekst og nok innbyggere i yrkesaktiv alder.
  • Derfor handler det om viktig satsing på Fornebu og i Sandvika.
  • Det handler om et globalt næringsliv som vi må heie på hver eneste dag. Og som vi forstår behovene til.

I alle mine år som ordfører har jeg prioritert å besøke vårt mangfoldige næringsliv. Omstilling er for dem det mest dagligdagse ordet.

Vi må også rigge oss for nye tider

Da må vi se det store bildet, sikre at vi har et felles utfordringsbilde – sammen med våre innbyggere. Det handler om å skape forståelse for hvorfor endring er viktig og invitere åpent til drøfting og løsninger, innbyggermedvirkning

Det handler om at vi politikere må løfte utviklerrollen i kombinasjon med ombudsrollen. Det handler om innovasjon i politikerrollen.  Og – det handler om politisk lederskap og mot

Takk til Kommunedirektøren for det gode langsiktige strategiske blikket, det beste i landet! Et blikk og en forståelse av viktigheten av partnerskap og samarbeid slik at vi også i årene som kommer er rustet til å yte gode tjenester til våre innbyggere.