Bærum kommune legger frem sin Budsjett og økonomiplan. 2022 er året for frivillighet 

Bærum kommune legger frem et budsjett med en samlet driftsramme på 11,8 milliarder kroner i 2022. Kommunen har en trygg og god økonomi som er et godt utgangspunkt for gode tjenester til innbyggerne. Økonomien blir strammere år for år. Dette krever god styring og tydelige prioriteringer.  

- Vi har startet endringsreisen for å sikre fortsatt økonomisk bærekraft i årene som kommer.  Endring, innbyggerdialog med deltakende og engasjerte bæringer og frivillighet vil være sentralt i arbeidet med å bidra til den gode hverdagen for barn, unge og eldre i kommunen, sier kommunedirektør Geir B. Aga. 

- Vi legger frem et budsjett og en økonomiplan med vekt på bærekraft – økonomisk, sosialt og miljø- og klimaklokt, sier Aga. 

Fire viktige satsinger for 2022 

Psykisk helse barn og unge 

Det er behov for å styrke kommunens tilbud på psykisk helsehjelp for barn og unge som følge av pandemien. Dette, sammen med økt satsing på BTI - samhandlingsmodellen for de tjenestene som møter barn, unge og foreldre som det er knyttet bekymring til. Det foreslås 5 mill kroner til oppfølging av barn, unge og foreldre etter pandemien. 

Frivillighetsåret 2022 

Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet.   I 2022 åpner Presterud gård på Bekkestua som en møteplass for lag og foreninger. I tillegg har kommunen tre Frivillighetssentraler i Sandvika, på Rykkinn og Fornebupiloten som alle har viktige funksjoner overfor innbyggerne. Viktige milepæler i året for frivillighet er: 

  • Frivillighetskonferanse i Bærum Kulturhus 
  • Ny frivillighetspolicy  
  • Frivillighetsrådet etablert i 2021  
  • Møteplasser for frivilligheten  
  • Presterud gård Bekkestua åpner som møteplass for lag og foreninger. 

I forbindelse med markeringssåret 2022 foreslås en styrking av innsatsen med 1,5 mill kroner. Midlene skal i hovedsak gå til tiltak i regi av frivilligheten som f.eks. arrangementer, informasjons- og mobiliseringstiltak. Dette kommer i tillegg til øvrige støtteordninger for lag og organisasjoner.

Ambisiøse klimamål 

I forbindelse med revidert klimastrategi 2030 er ambisjonsnivået satt høyt med et mål om at direkte klimagassutslipp i Bærum skal være redusert med 65 % eller mer i forhold til 2009. I 2050 er Bærum er et lavutslippssamfunn. Det høye ambisjonsnivået stiller store krav til omstilling og adferdsendringer i bærumssamfunnet; både for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og kommune. 

Klimabudsjettet som følger Budsjett og økonomiplanen presenterer utslipps-effekten av klimatiltakene, i tillegg til finansieringen av tiltakene.  Mange klimatiltak er allerede iverksatt, men det vil kreve kontinuerlig innsats og utvikling av nye tiltak for å nå de langsiktige klimamålene  

15 % redusert investeringsnivå

Kommunens største utfordring for årene som kommer er knyttet til et svært høyt investeringsnivå for store deler av 2020-tallet. Et høyt investeringsnivå får også store konsekvenser for driftsbudsjettet.

Behovet for nybygg utfordres i forslag til ny Langsiktig drifts- og investeringsplan 2022 – 2041.

Anbefalingene er blant annet å: 

  • benytte eksisterende arealer før det bygges nye bygg   
  • øke gjenbruk og sambruk av byggene våre   
  • utforme tjenester og tilbud som tar hensyn til at den eldre delen av befolkningen har flere friske år enn tidligere, og ved å utnytte velferdsteknologi  
  • og i tillegg vurdere alternative finansieringsmåter og eiermodeller, f.eks mer offentlig og privat samarbeid. 

- I Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 foreslås en brutto investeringsramme på 10,8 milliarder kroner. Som en konsekvens av 15 %-prosjektet er investeringene redusert med 1,6 mrd – noe som bidrar til økt økonomisk handlingsrom, sier kommunedirektøren.  

Hele Budsjett og økonomiplanen