Kommunestyremøtet 1. desember behandlet kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan.

Budsjett- og økonomiplanen er vedtatt med en driftsramme på 11,8 mrd kroner i 2022. Investeringsrammen er omlag 2,4 mrd. 

Barn og unge

Barn og unge omfatter de to områdene Oppvekst skole og Oppvekst barnehage. Sammen omfatter disse tjenester innenfor skole, barnehage, barnevern, PP-tjenesten, helsetjenester for barn og unge, ungdom og fritid, utekontakt og ulike avlastningstiltak. 

Oppvekst skole har en budsjettramme på om lag 1,5 mrd kroner i 2022. Oppvekst barnehage har i overkant av 1,6 mrd kroner i budsjettramme for 2022. Det er om lag 16 000 elever i bærumsskolen og 7 550 barnehagebarn fordelt på kommunale og private barnehager.

Noen vedtatte budsjettendringer for 2022:

 • Styrking av miljølærere i skolen – til et gjennomsnitt på 50 prosent stilling på skolene
 • Økt ramme for innkjøp av trykte læremidler i skolen
 • Økte midler til omstillingsprosessen på Haug skole
 • Styrking av kulturskolen

Noen sentrale satsinger i politikkområdet Barn og unge:

 • Barn og unges psykiske helse etter pandemien
 • Innføring av Bedre tverrfaglig innsats (BTI) som skal bidra til tidlig innsats, bedre samordning og god medvirkning med barn og foreldre
 • Barnevernsreform 2024
 • Strategier for rekruttering til skoler og barnehager
 • Skolen som opplæringsfellesskap med plass for mangfold

Bistand og omsorg

Bistand og omsorg omfatter de to områdene Pleie og omsorg og Helse og sosial. Tjenestene omfatter sykehjem, hjemmebaserte tjenester, samlokaliserte boliger, tildeling og forvaltning, NAV Bærum, psykisk helse og rus og arbeid og inkludert. Sammen dekker disse tjenester rettet både mot folkehelse og forebygging, og mot innbyggere i alle aldre som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Pleie og omsorg har et driftsbudsjett på nærmere 2,2 mrd kroner i 2022. Helse og sosial har et driftsbudsjett på nærmere 1 mrd kroner  i 2022.

Noen vedtatte budsjettendringer for 2022:

 • Styrking av fysioterapitilbudet for langtidsbeboere på sykehjemmene
 • Endringer i dekningsgrad for sykehjem er utsatt
 • Bemanning innenfor Pleie og omsorg og innen satsingen «Løft» opprettholdes
 • Styrking av tilbudet Homestart.
 • Fremskynding av bygging av Berger sykehjem til 2025.

Noen sentrale satsinger i politikkområdet Bistand og omsorg:

 • Hjemmet som førstevalg og økt selvhjulpenhet og mestring
 • Innovasjon, forskning og frihets- og velferdsteknologi, samt tidlig innsats og økt samhandling på tvers av tjenesteområder.
 • Satsing på rekruttering, heltidskultur, aktive fagmiljø, fokus på kvalitet og utvikling samt muligheter for kompetansebygging innen pleie og omsorg.
 • Videreutvikling av Asker og Bærum legevakt
 • Prosjektet«Barn bor bra i Bærum» med økt bruk av startlån, tett oppfølging og veiledning.
 • Flere i arbeid og fokus på langtidsmottakere av sosialhjelpstønad.
 • Heldøgns bo- og omsorgstilbud til flere innbyggere med store og sammensatte behov innen psykisk helse og rus. 

Miljø, idrett og kultur

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) og består av kommunalsjefsområdene Plan, miljø og kultur og Miljøtekniske tjenester. Det innebærer blant annet drift av kulturscener, bibliotek og idrettsanlegg, samt Bærum kirkelige fellesråd. Drift av kommunens gravplasser og krematorium, renovasjonsløsninger, kommunale veier og tiltak for å øke bruk av kollektivreiser, gange og bruk av sykkel, samt natur-, landbruks- og kulturminneverdiene.

Budsjettrammen for Plan, miljø og idrett er 195 mill for 2022 og Miljøtekniske tjenester 145 mill. kroner

Noen vedtatte budsjettendringer for 2022:

 • Styrking av fritidsstipendet
 • Opprettholder publikumstilbudet ved Berger svømmehall
 • Økte midler til Bærum kunstforening, Bærum elveforum, lokale gatekunstaktører, prosjekt Aktivitet i møte mellom generasjoner og Kriminalitetsforebyggende virksomhet i regi av Arba
 • Styrking av sykkelhandlingsplanen og planarbeidet for sykkel
 • Etablering av midlertidig aktivitetstall for egenorganisert aktivitet for unge på Fornebu
 • Stier og turveier på Kalvøya, samt badestige og ved Lysakerelven ridestien ved Øvrevoll, samt sikring av skrenter og steinsprangnett.
 • Vedlikehold Haslum menighetshus og Jar menighetshus

Noen sentrale satsinger i politikkområdet Miljø, idrett og kultur:

 • Fremme Sandvika som attraktiv kultur og regionby
 • Utarbeide en arkitekturstrategi og retningslinjer for kunst i offentlige rom
 • Frivilligåret, og Presterud gård som møteplass
 • Kartlegging av status til kommunale veier